ஷாதி ஷுதா ஔரத் அவுர் ஜவான் லாண்டா – லண்ட் கி பயஸ் – 1

எரோடிகோ [email protected]மேரா நாம் அஜந்தா ஹை. மேரி ஷாதி கோ 8 சால் ஹோ கயே ஹை. மெயின் மேரே கணவர் அவுர் சார் சால் கி பேட்டி கே சாத் ரெஹ்தி ஹு. யே பாத் உஸ் டைம் கி ஹை ஜப் ஹமாரே கர் பே ஏக் புராணே தோஸ்த் கா பீட்டா ஆயா ஹுவா தா. உஸ்கா நாம் சிவம் தா, 18 சால் கா லட்கா தா. வோ ஜயதாடர் தின் கர் கே பஹர் சலா ஜாதா தா அவுர் ஷாம் கோ வபுஸ் ஆ ஜாதா தா. அக்டோபர் கா மஹினா தா, மேரி மாமியார் கி தபியாத் தோடி கராப் ஹோனே கி வாஜா சே மேரே ஹஸ்பெண்ட் கோ டெஹ்ராடூன் ஜனா பதா. மேரி பேட்டி பீ ஜித் கர்னே லகி ஜானே கி. கர் மே சிவம் கே ஹோனே கி வாஜா சே மேரே ஹஸ்பெண்ட் நே முஜே வஹி ருக்னே கோ போலா. உன்ஹோனே கஹா கி குச் சீரியஸ் நஹி ஹை அவுர் ஹஃப்தே பார் மெய்ன் ஆ ஜாயேங்கே. அவுர் கோய் சரா பி நஹி என்று தோஹ் மெயின் ருக் கயி. சிவம் திக்னே மே ஸ்மார்ட் தா பெர் பச்சா தா. வோ மேரே கோ கபி கபி சுப் சுப் கே தேக்தா ஹை, ஜெய்சே ஜப் மைன் நஹா கே ஆதி ஹு, ஜப் மைன் கிஸி வஜா சே ஜுக்தி ஹு தோ உஸ்கி நசர் சோரி சோரி மேரே க்ளீவேஜ் பே ஹோதி ஹை. காய் பார் மைனே யூஸ் அப்னே பீச்சே கூர்தே ஹுயே தேகா ஹை. பெர் வோ டுரண்ட் அப்னி நஸ்ரென் ஹதா லேதா ஹை. 30 சால் கி உமர் மெய்ன் பீ மெயின் காஃபி சுந்தர் அவுர் பராமரிக்கப்படுகிறது. முஜே ஹமேஷா சே ஹாய் அப்னே ஃபிகர் பே நாஸ் தா. கர் பே மெயின் பொதுவாக சாரி பெஹ்னி தி, ஜோ மேரே மணிநேர கண்ணாடி வகை ஃபிகர் பெ போஹோட் அச்சே சே லிபட் ஜாதி தீ. ஜப் கபி பீ மெயின் பஹர் ஜாதி தி யா கிசி பார்ட்டி மெய்ன் தோ வெறும் நண்பர்கள் கே கணவர்கள் அவுர் மேரே கணவர் கே ஆண் சக மேரே பாடி கோ டெகே பினா ரெஹ் நஹி படே தி. குச் மார்டோன் கே இன்டென்ட்ஸ் தோ முஜே போஹோட் அச்சே சே சம்ஜா ஆ ஜாதே தி. மெயின் சிவம் கே எண்ணங்கள் பி சம்ஜ் கயி தி பெர் முஜே பட தா கி வோ கபி பீ மேரி தரஃப் ஆகே நஹி படேகா. இஸ்லியே மேரே சப் படா ஹோனே கே பாட் பீ மெயின் யூஸ் குச் நஹி போல்டி தீ. பிரதான சம்ஜ்தி தி கி உஸ்கே உமர் கே லட்கோ கே லியே யே சப் காமன் ஹை. உண்மையில் ஏக் ஜவான் லட்கே கா மேரே லியே காண்டே கியால் ரக்னா மேரே லியே பீ பரபரப்பான தா. அகர் ஹூ மெரி க்ளீவேஜ் யா மேரி ஆஸ் கோ கபி தேக்தா தா தோ மெயின் அவுர் தோடா ஜுக் ஜாதி டாகி வோ அவுர் அச்சே சே தேக் சாகே. முஜே உஸ்கோ தட்பனே மே மசா ஆனே லகா தா. பெர் க்யுங்கி மெயின் ஏக் எளிய இல்லத்தரசி தை மெயின் சப் குச் போஹோட் லிமிட் மெய்ன் கார்தி தி.மேரே கணவர் அவுர் பேட்டி ஷாம் கோ நிக்லே, மெயின் அன்கோ ஸ்டேஷன் டிராப் கர்கே கர் வாபஸ் ஆயி அவுர் மேரே அவுர் சிவம் கே லியே டின்னர் தயார் கேன் லகி. ஹம்னே தோடி போஹோட் பாத் கி அவுர் கானா காயா. ஃபிர் 11 பாஜே மெயின் அப்னே படுக்கையறை சாலி கயி. சிவம் ஹால் மே ஏக் சிங்கிள் பெட் லகா தா உஸ்பெ ஹாய் சோதா தா. உஸ்னே கஹா ஹூ தோடி டெர் டிவி டிகேகா ஃபிர் சோ ஜயேகா. மெயின் சோனே கி கோஷிஷ் கர்னே லகி, கரீப் 12 பஜே முஜே பியாஸ் லகி. மேரே கணவர் ஹமேஷா சோனே சே பெஹ்லே பானி கி பாட்டில் லே ஆதே தி, பெர் மெயின் பூல் கயி. Kheedkiyon சே காஃபி தெரு விளக்கு ஆ ரஹி தீ தோ மைனே ஒளி ந ஜலதே ஹுயே கிச்சன் கி தாரஃப் ஜானே லகி. ஹால் கி லைட் பீ பேண்ட் தீ தோ மெயின் சம்ஜ் கயி கி சிவம் பீ சோ ரஹா ஹோகா. மெயின் தீரே தீரே கிச்சன் கி தரஃப் ஜா ரஹி தி, ஜப் மெயின் ஹால் கே தர்வாஸே கே பாஸ் போஹோச்சி தோ மேரி நாசர் சிவம் பே படி. உஸ்கா சர் ஹால் கே தர்வாஸே கி தரஃப் தா அவுர் வோ சீதா லேதா ஹுவா தா. பெட் கே பாஸ் ஹாய் கீத்கி ஹோனே கி வஜா சே பஹர் சே தோடி லைட் ஆண்டர் ஆ ரஹி தி. மைனே ஜெய்சே ஹாய் யூஸ் தேகா மெயின் தோடி டெர் கே லியே அதிர்ச்சியடைந்த ரெஹ் கயி. உஸ்னே அப்னா லண்ட் ஷார்ட்ஸ் சே பஹர் நிகலா ஹுவா தா அவுர் ஜோர் ஜோர் சே சுயஇன்பம் கர் ரஹா தா. மெயின் யூஸ் ஐசே தேக் கே ஹில் நஹி பாய், மெயின் யூஸ் சுப் சாப் உஸ்கே லண்ட் கோ உபேர் நீச்சே கர்டே ஹுவே தேக்னே லகி. மைனே பெஹ்லே கபி பி கிசி துஸ்ரே மார்ட் கா லண்ட் நஹி தேகா தா ஒன்று உஸ்கோ சுயஇன்பம் கர்தே தேக் கே மேரே ஆண்டர் அஜீப் சி ஹுல்ச்சுல் ஹோ ரஹி தி. ஏக் வாஸ்னா ஜக் ரஹி தி, மன் கர் ரஹா தா கி உஸ்கே லண்ட் கோ அப்னே ஹாத்தோன் மெய்ன் லே லு. பிரதான வஹி காதி ரஹி அவுர் உஸ்கோ தேக்தி ரஹி. வோ ஹல்கி ஹல்கி சிஸ்காரியன் அவுர் ஆஹேன் பார் ரஹா தா. வோ அவுர் ஜோர் சோர் சே அப்னா லண்ட் ஹிலானே லகா. முஜே சமாஜ் ஆ ரஹா தா கி மெயின் நீச்சே கிலி ஹோ ரஹி ஹு, மெயின் சாஹ்தி தி வோ ஐசே ஹாய் அப்னா லண்ட் ஹிலாட் ரஹே. மேரா ஹாத் அப்னே ஆப் மேரே நீச்சே சலா கயா அவுர் மெயின் அபானே யோனி கோ தீரே தீரே மசல்னே லகி. உஸ்னே அப்னி ரஃப்தார் அவுர் தேஸ் கார்டி, மெயின் பி அவுர் உற்சாகம் கே சத் யூஸ் தேக்னே லகி. அச்சனக் வோ தோடா அக்டா, ஏக் ஹல்கி சி “ஆஹ்ஹ்” கி ஆவாஸ் ஆயி அவுர் உஸ்கே லண்ட் சே பிச்காரி கி தாரா ஸ்பெர்ம் நிகல்னே லகா. முக்கிய குச் டெர் வஹா காதி ரஹி அவுர் பானி லேகே chupchap அப்னே அறை PE wapus ஆ கயி. முஜே கஃபி டெர் தக் நீந்த் நஹி ஆயி. மைனே ஜோ தேகா வோ மேரே திமாக் மே சலே ஜா ரஹா தா. மெயின் தோடி பைச்சானி மெஹ்சூஸ் கர் ரஹி தி. முஜே போஹோட் மசா ஆயா ஏக் எக்டும் ஜவான் லட்கே கோ சுயஇன்பம் கர்தே தேக். படா நஹி மெயின் கப் சோ கயீ, பெர் மெயின் என்பது லிமிட் தக் பைச்சான் ஹோ கயி தி கி மைனே உஸ் ராத் சப்னே மெய்ன் சிவம் அவுர் முஜே டாகிஸ்டைல் ​​மெய்ன் செக்ஸ் கர்தே தேகா, பெர் வோ சப்னா புரா ஹோனே சே பெஹ்லே ஹாய் மேரி நீந்த் குல் கய். சுபஹ் ஜப் உத்தி தோ சோச்னே லகி கி காஷ் ஹூ சப்னா புரா தேக் பதி. சுபஹ் ஜப் மெயின் தையர் ஹோ ரஹி தீ தோ மைனே அப்னி சாரி தோடி நீச்சே பெஹ்னி. முஜே படா தா கி உஸ்கிநாசர் மேரே கமர் பே தோ ஜாயேகி ஹாய். அவுர் பிளவுஸ் கோ பி தோடா உபேர் கர் லியா, டாக்கி மேரே பூப்ஸ் தோடே அவுர் அச்சே திக்கே. மைனே சோச்சா கி ஜப் வோ முஜே கூர்தா ஹை தோ யூஸ் குச் தேக்னே கே லியே ஹி தே து. ஜெய்ஸ் மைனே சோச்சா வஹி ஹுவா, வோ துர் சே தேக்தா ரெஹ்தா ஹை, கபி ஆஸ் பாஸ் சே நிக்லேகா. ஜப் மெயின் ஜாது லகா ரஹி தீ வோ லேப்டாப் பே காம் கர்னே கா நாடக கர்தே ஹுவே மேரே கோ ஹி தேக் ரஹா தா. முஜே பி ஷரர்த் சுஜி, மெயின் தோடா அவுர் ஜுக் கயி டாக்கி யூஸ் அச்சே சே திக் ஜாயே. மெயின் ஜாது லகேட் ஹுயே உஸ்கே பாஸ் ஆயி அவுர் ஹல்கே ஜான்புஜ் கே அப்னா பல்லு கிர்னே தியா பெர் மெயின் அப்னா காம் கார்தி ராஹி. உஸ்கி தோ ஜைசே ஹவா ஹாய் நகல் கயி தி. முஜே உஸ்கே பைஜாமா கே உபேர் சே உஸ்கா லண்ட் சாஃப் திக் ரஹா தா ஜோ தோடா டைட் ஹோ கயா தா. மெயின் மேன் ஹாய் மேன் muskurayi அவுர் வஹா சே சலி கயி. முஜே படா தா கி AB ஜப் தக் வோ ஏக் பார் சுயஇன்பம் நஹி கர் லேடா தாப் தக் வோ மேரே பரே மெய்ன் சோச்னா பேண்ட் நஹி கரேகா. படா நஹி க்யூன், பெர் மேரா பி மன் தா கி மெயின் உஸ்கே லண்ட் கோ துபாரா டெகு, யூஸ் சுயஇன்பம் கார்டே தேகு. எங்களுக்கு தின் வோ பஹர் ஹாய் நஹி கயா. பியூர் தின் தீர்ச்சி நஸ்ரோன் சே மேரே ஜிஸ்ம் கோ தேக்தா ரஹா, க்யாலோன் மெய்ன் தோ வோ மேரே கப்தே உதர் ஹி சுக்கா ஹோகா. ஜப் ராத் கா வக்த் ஆயா தோ மெயின் ஜல்டி சோனே சலி கயி. மெயின் ஜித்னி ஜல்தி சோ ஜாங்கி உத்னி ஜல்தி சிவம் பீ சோனே சலா ஜாயேகா, அவுர் டேப் வோ ஜரூர் சுயஇன்பம் கரேகா. மெயின் பஸ் இன்டெசர் கர் ரஹி தி ஹால் கே லைட் கே பேண்ட் ஹோனே கா. ஜெய்சே ஹாய் லைட் பேண்ட் ஹுய் மெயின் டாபே பாவோ சே ஹால் கி தரஃப் கயி. வோ உசி நிலை மெய் லேடா ஹுவா தா. மெயின் உஸ்கே சார் கே தாரஃப் தி தோ யூஸ் கோய் அண்டாஸா நஹி தா கி கோய் யூஸ் தேக் ரஹா ஹை. முக்கிய பயன்பாடு dekhti rahi, kheedki சே kaafi roshni ஆ ரஹி தி அவுர் முக்கிய பயன்பாடு saaf dekh சக்தி தீ. வெறும் ஆண்டர் போஹோட் பெச்சானி ஹோ ரஹி தி, மெயின் உஸ்கே லண்ட் கோ தேக்னே கே லியே பெச்சன் ஹோ ரஹி தி. மன் கர் ரஹா தா கி உஸ்கே பாஸ் ஜாகே உஸ்கே லண்ட் கோ நிக்லா கே அப்னே ஹாத்தோன் சே ஹிலா தேதி ஹு. தபி யூஸ் ஜெய்சே சமாஜ் ஆ கயா தா கி மெயின் க்யா சாஹ்தி ஹு. வோ அப்னா ஹாதோ சே அப்னே லண்ட் கோ ஷார்ட்ஸ் கே உபேர் சே ஹாய் மசல்னே லகா. ஃபிர் வோ அப்னா ஹாத் ஷார்ட்ஸ் கே ஆண்டர் லே கயா அவுர் தீரே சே அப்னா லண்ட் நிகலா. வோ எக்டும் கதா அவுர் டைட் ஹோ ரஹா தா. மெயின் அப்னே ஹாத் சே அப்னே யோனி கோ மசல்னே லகி. வோ தீரே தீரே அப்னே லண்ட் கோ மேல் நீச்சே கர்னே லகா. முக்கிய இத்னி கரம் ஹோ சுகி தி கி சோச்சா உஸ்கோ புலா கே அப்னி ஹஸ்ரத் பூரி கர்வா லு. பிரதான சுப் சாப் காதி ரஹி அவுர் உஸ்கோ அப்னே லண்ட் கோ ஷாந்த் கர்தே டெக்னே லகி. குச் டெர் பேட் உஸ்கி ரஃப்தார் பாத் கயி. மெயின் பீ அப்னே யோனி கோ ஜல்டி ஜல்டி மசல்னே லகி. வோ அவுர் சோர் சோர் சே ஹிலானே லகா, மெயின் சமாஜ் கயி தி உஸ்கா நிகல்னே வாலா ஹை. Tabhi woh dheere dheere “ ah ah ah” ki aawaz nikalne Laga aur achanak usne kaha “ oh Ajantaaa auntyyyy ahhh” அல்லது மேரா நாம் லெதே லெதே சார விந்து நிகல்னே லகா. பெஹ்லே டோ மெயின் அதிர்ச்சியில் ரெஹ் கயி. ஃபிர் மெயின் சம்ஜி கி யே மேரே பாரே மெய்ன் சோச்தே ஹுயே சுயஇன்பம் கர் ரஹா தா. மெயின் to Ander se bohot garam ho rahi thi. usne தோடி டெர் பேட் அப்னா லண்ட் ஆண்டர் கர் கே சோனே லகா. முக்கிய thodi டெர் அவுர் uske லண்ட் கோ dekhna chahti தீ. முக்கிய turant அப்னே படுக்கையில் PE ஆயி அவுர் ஜோ தேஹ்கா உஸ்கோ sochte ஹுவே அப்னி யோனி கோ ஜோர் ஜோர் சே மசல்னே லகி அவுர் தோடி டெர் பாத் மெயின் பி ஜாத் கயி. முஜே ராத் மெய் தோடி டெர் சே நீந்த் ஆயி, மேரே திமாக் மெய்ன் போஹோட் ஹாய் குராஃதி கயல் ஆ ரஹே தி. மைனே மன் ஹாய் மன் திட்டம் பனானே லகி கி கிஸ் தாரா மெயின் உஸ்கே லண்ட் கோ அவுர் பாஸ் சே தேக் சக்தி ஹு.ஆக்லே தின் மைனே அடர் பச்சை நிறம் கி சாரி பெஹ்னி. சாரி கோ மைனே கமர் கே இத்னே நீச்சே பந்தா கி உஸ்கி நாசர் வஹா படே பினா ரெஹ் ஹாய் நஹி சக்தி. மெயின் குச் ஐசா கர்னா சாஹ்தி தி கி வோ குத் அப்னா லண்ட் மேரே பாஸ் லே ஆயே. மெயின் யே சாரி சியாதா நஹி பெஹ்ந்தி கியுங்கி இஸ்கி ரவிக்கை தோடா டீப் கட் ஹை சாம்னே சே அவுர் பீச்சே சே பி. மெயின் ஹமேஷா யூஸ் பெஹ்ன் கே தூஸ்ரோன் கே சாம்னே அசௌகரியமான உணர்வு கார்த்தி தீ. பெர் அபி கே லியே யே பில்குல் சரியான ஹை. தொடரும் …

Click to read Hindi sex stories and Antarvasna sex stories for free!