இது ஒரு தகாத உறவுக் கைத – தங்கை

எச்சரிக்ைக: இது ஒரு தகாத உறவுக் கைத, ேநரடி ரத்த சம்மந்தமுள்ள உறவு முைறயுடன் கூடும் காமக் கைத. இது ேபான்ற தகாத உறவுக் கைதகள் விரும்பாதவர்கள் ெதாடர்ந்து கீேழ படிக்க ேவண்டாம் என அன்புடன் ேகட்டுக் ெகாள்ளப் படுகிறார்கள் சிவப்பு நிலா – இந்த இைணயப்ெபயருடன் என்னுடன் cyberse—x ஆரம்பித்த ெபண்ைண பற்றி ஆரம்பத்தில் முக்கியமான ஒரு தகவல் மட்டும் எனக்கு ெதரியாதிருந்தது. அது.. அது.. அவள் என் கூடப்பிறந்த தங்ைக என்பது. அப்படி ஆரமப்த்திெலேய எனக்கு ெதரிந்திருந்தால் , இத்தைன விஷயங்கள் இந்த அளவுக்கு நடந்தும் இருக்காது.நானும் உங்களுக்கு இந்தக் கைதைய ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க மாட்ேடன். சில உண்ைமகள் அறியாத நிைலயில் நாம் ஈடுபடும் காரியங்கள்தான் வாழ்ைவ எத்தைன interesting ஆக மாற்றிவிடுகிரது. எனக்கு வயது 19. என் தங்ைக , நிஜப் ெபயர் மேனாகரி -வயது 18 ஒரு typical Teen age அண்ணன் – தங்ைக ேபால்பட்டும் படாமல் இருந்தது எங்கள் உறவு. அவள் உலகம் ேவறு. என் உலகம் ேவறு. அவள் friends circle , extra curricular activities, school , tuition ேவறு. எனக்கு இைவ ேவறு. அவளுக்கு கிளாஸிக்கல் பாட்டு டான்ஸ், எனக்கு ஸ்ேபார்ட்ஸ், ெவஸ்டர்ன் மியூசிக். அவளுக்கு ஸ்கூட்டி எனக்கு ைபக். அவளுக்கு தனி கம்ப்பூட்டர், எனக்கு தனி கம்ப்பூட்டர். அவரவர் ரூம்களில். வீட்டில் ஒன்றாய் இருக்கும் ஓய்வு ேநரங்கள் குைறவு.அவ்வப்ேபாது சின்ன சின்ன வாய்சண்ைட வரும்.. எல்லா வீட்டிலும் நடப்பது ேபாலத்தான். உடேன மறந்துவிடுேவாம். என் கூடப்பிறந்தவள், எனக்கும் வயதில் சிறியவள் என்பதால் கனிவான பாசம் எப்பவும் உண்டு. அைத மீறி அவைள “ஒரு ெபண்ணாய்” எண்ணி நான் கவனித்ததில்ைல. அதற்குத்தான் திேயட்டர், ஸ்கூல்-காேலஜ், ஷாப்பிங் காம்ப்ெளக்ஸ் இங்ெகல்லாம் கலர் கலராய் என் கனவுக்கன்னிகள் உலா வருகிறார்கேள. என்ன பஞ்சம்?இது ஒன்றும் என் தமிழ்க்கட்டுைர இல்ைல. எனக்கும் கான்ெவன்ட் தமிழ். எனேவ சின்ன சின்ன வர்னைணகள், விவரங்கள், நுணுக்கங்கள் எல்லாம் என்னால் எழுத முடியவில்ைல. என்ைன பற்றி என்றால் typical don bosco +2 boy..jolly life. நல்ல வளர்த்தி, உயரம் எைட எல்லாேம. basketball school captain. daily gym உண்டு. என் தங்ைகைய பற்றி. நாேன என்ன ெசால்ல? நீங்க இளம்ெபண்ணா .கண்ணாடி பாருங்கள். இல்ைல பைழய ஸ்கூல் ேபாட்ேடா பாருங்கள். ஆணா அப்படி என்றால் பக்கத்து வீட்டு ெபண்ைண பாருங்கள். வயதானவர் என்றால் உங்கள் மகள் பாருங்கள். என் வயதா உங்கள் சித்தி ெபண் அல்லது ெசாந்த தங்ைகைய பாருங்கள். சரி கைதக்கு வருேவாம். chat room சில் ேபாய் அரட்ைட அடிப்பது தினமும் என் பழக்கம். இந்த city மக்கள் விசிட் அடிக்கும் இடமாய் ேபாய் மீட் பண்ணி ஜாலியாய் chat பண்ணுவதில் இன்னும் ஆர்வம். மக்கள் என்றால் இளவயது ,,,ெபண் மக்கள். I really mean young girls. மீட் ெசய்வது என்றால் ஆன்ைலனில் மீட் ெசய்வது. இன்னும் ஆப்ைலனில் bird எதுவும் சிக்கவில்ைல. நானும் என் 17 வருட virginity -ைய ெதாைலக்க சந்தர்ப்பம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்ேதன். அப்படித்தான் “சிகப்புநிலா69″ கூட அறிமுகம் ஆேனன். டியூஷன், ேஹாம்ெவார்க், டின்னர் முடிந்து midnight தாண்டி படுக்கும் வைர chat ெசய்வதுதான் என் boredom ேபாகடிக்க வழி. தினமும் ேபார் அடிக்கும் .தினமும் சாட் ெசய்யப் ேபாேவன். தினமும் சிகப்பு நிலா வருவாள். தினமும் என்னுடன் ெநடுேநரம் கைத அடிப்பாள். எல்லாமும் ேபசுேவாம். weather, exams, school life, cinema இப்படி. ஒரு தரம் அவளிடம் அவள் படம் ேகட்டது நிைனவிருக்கிறது. அவள் முடியாது என்றாள். அவள் கம்ப்பூட்டரில் அவளின் படம் எதுவும் இல்ைலயாம். என்னிடம் அவள் ேகட்டாள். என்னிடமும் கம்புட்டரில் என் படம் இல்ைல என்று ெபாய் ெசான்ேனன், யாேரா எவேரா ஆேணா ெபண்ேணா எப்படி நம்பி என்படம் அனுப்ப என்று தயக்கம் ெகாண்ேடன். ஆனால் என்னிடம் webcam உண்டு என்ேறன். அவள் அதற்கு ஒன்றும் பதில் ெசால்லவில்ைல. உண்ைமயாக ெசால்ல ேவண்டுெமன்றால் ஆரம்பத்தில் அவளுடனான chats அப்படி ஒன்றும் அதிகம் interesting ஆக இல்ைல. ஆனால் ேபாகப்ேபாக எங்கள் இருவருக்கும் விருப்பமான ஒரு topic பக்கம் chat திைச திரும்பியது.அது —- ெசக்ஸ்! ெசக்ஸ் பற்றிய ெபாதுவான எங்களின் அபிப்பிராயங்களில் ெதாடங்கியது. பின் ெமல்ல “எங்களின்” சின்ன சின்ன ெசாந்த அனுபவங்கைள ெசால்லிக்ெகாண்ேடாம். பின் அனுபவம் தாண்டி எங்கள் கற்பைன, fantasies, deep dark and secret desires, ெசால்லிக்ெகாள்ள ஆரம்பித்ேதாம். chat இப்ெபாழ்ெதல்லாம் ெராம்பேவ hot. ஒருவருக்ெகாருவர் ெசால்ல ெசால்ல எங்கள் ஆைசகள், ·ப்பண்டஸிகள் ஒேர மாதிரி பலவிதங்களில் ஒத்து இருப்பைத உணர்ந்ேதாம். ஆரம்பத்தில் என் இன்ெசஸ்ட் பாண்டஸிகைள அவளிடம் ெசால்ல எனக்கு விருப்பமில்ைல. அதனால்தான் முதலில் எங்கள் கற்பைன ஆைசகைள ெசால்லிக்ெகாள்ளும்ப்ெபாது என் எல்லாவித கனவுகைளயும் “சிவப்பு நிலாவ்”விடம் நான் ெசால்லவும் இல்ைல. நான் என் ருமில் இருந்தபடி அவளிடன் சாட் ெசய்ேவன் : ெபாது இடத்தில், பப்ளிக் place -ல் எப்படி ஒருத்திைய ைவத்து ெசக்ஸ் ெகாள்ேவன் – ஒரு ேடபிளில் சாய்த்தபடி….. ஒரு சுவரில் முட்டி நிற்கைவத்தபடி…. ஓட்டலில் ஓர ேடபிளின் அடியில் அவள் அந்தரங்கத்தில் என் விரைல நுைழத்தபடி.. கைதகளில் வருவதுேபால் திேயட்டரில் பஸ்ஸில் ஒருவர் உறுப்ைப ஒருவர் உறுவி ேநாண்டியபடி…… ெசால்லச் ெசால்ல என்ன ஆச்சர்யம்.. “சிவப்பு நிலா”வுக்கும் ஏறக்குைறய அேத ேபால் ஆைசகனவுகள். அப்ெபாழுெதல்லாம் அவளிடம் சாட் ெசய்தபடிேய அவள் அவளின் அந்தரங்க கனவுகைள ெசால்ல ெசால்ல விைரத்த என் ெபரிய ைசஸ் பூைள என் லுங்கியில் இருந்து ெவளியில் எடுத்து, சுகமாய் ஒரு ைகயால் உருவிக் ெகாள்ேவன். முதலில் அவளின் சாட் ேகட்டு நான் ெசய்யும் ைக ேவைலைய அவளிடம் ெசால்லவில்ைல. ஆனாலும் ஒரு ைகயால் இைடெவளி விட்டு நான் ைடப் ெசய்யும் நிைல கண்டு அவள் அைத தன்னாய் அறிந்திருக்க ேவண்டும். எனக்கும் ஏறக்குைறய அவளும் அேத ெசய்கிறாள் என்பது புரிந்ேத இருந்தது. அது என் கிளர்ச்சிைய அதிகம் ஆக்கியது. நாளாக ஆக, எங்கள் ேபச்சு இன்னும் open-ய், free -ய், inhibition இல்லாமல் ெசக்ஸில் அடுத்த கட்டமாய் சூேடறியது.அந்த நிைலயில் எனக்கு என் “இன்ெசஸ்ட்” ஆைசகள் ெசால்ல மனதும் வந்தது. என் இன்ெசஸ்ட் ·பாண்ட்டஸிகைள நான் ெசால்லவும், “சிகப்பு நிலா” அதிக மகிழ்ச்சியுடன் அவளின் ஆைசகைள தயங்காமல் ெசால்ல ஆரம்பித்தாள். அவளுக்கு சித்தப்பா,அப்பா, சித்தப்பா மகன்,சேகாதரன் ஆகிேயாருடன் உறவு ெகாள்ளும் வைகயிலான கைதகள், கற்பைனகள் மிகவும் கிளர்ச்சி ஊட்டுவதாயும், மிக்க உணர்ச்சி ெகாள்ளச் ெசய்வதாயும் ெசான்னாள். அவள் ெசால்ல ெசால்ல என் உடல் நடுங்கியது. மிக மிக சூடாகிேனன். விைரப்பு மிகவும் அதிகமாேனன். அன்று முதல் முதலாய் அவள் ேபச்சில் எனக்கு அதிக உணர்ச்சி ெவறி ஏறியதாயும் உடனடியாய் நான் ைகேவைல ெசய்து என் உறுப்ைப ஆட்டிக்ெகாண்டிருப்பதாயும் ெசான்ேனன். அதற்கு அவள் தானும் அந்த ேவைலதான் ெசய்து ெகாண்டிருப்பதாய் பதில் அளித்தாள். அதற்கு பின் எங்கள் ஒவ்ெவாரு சாட்டும் இந்த வைக ெசக்ஸ் பற்றியதாகேவ இருந்தன. ெமல்ல நாங்கள் ஒருததருக்கு ஒருத்தர் என்ன என்ன ெசய்து ெகாள்ேவாம் என open -ய் ேபசிக்ெகாண்ேடாம். ஒவ்ெவாரு சாட்டும் இருவரும் அவரவர் அைறயில் ைகேவைல ெசய்து climax -ல் தான் முடியும். ஆனால் அடுத்தடுத்த அைறயில் இருக்கும் அண்ணன் -தங்ைக என்பது இருவருக்கும் ெதரியாது. நீங்கேள ஒரு நிமிஷம் எண்ணிப் பாருங்கேளன். என் தங்ைக அவள் அைறயில் தன் ஜட்டிைய ஒரு பக்கமாய் விலக்கி விட்டுக் ெகாண்டு, தன் சின்ன விரல்களால் அவள் உறுப்ைப தடவிக்ெகாண்டு, என்னுடன் ( அடுத்த அைறயில் இருக்கும் அண்ணன் என்று ெதரியாமேலேய) என்னுடன் chat ெசய்துெகாண்டு. நானும் இங்ேக அேத நிைலைமயில் அவள் என் தங்ைக என்பது ெதரியாமல். விேநாதமாய் இல்ைல? அதிலும் சாட்14முடிந்து சில நிமிஷங்களில் என் உறுப்ைப கழுவி piss அடிக்க அவள் ரூைம தாண்டித்தான் தினசரி பாத்ரூம் ேபாேவன். What a strange coincidence! என்ன ேகட்கிறீர்கள்? எங்கள் சாட்டின் முழு content -ஆ? எங்கள் இருவைரத் தவிர அடுத்தவர்களுக்கு எந்த அளவு அது interest ய் இருக்கும் ெதரியவில்ைல. இருந்தாலும் நான் save ெசய்திருக்கும் பல சாட்டுகளில் ஒன்ைற இங்ேக sample ய் தருகிேறன்.சீக்ெரட் சிேநகிதன்: அந்த ேமைஜ அருகில் ேசரில் உட்காருகிேறன்.சீக்ெரட் சிேநகிதன்: நீஎன் தடி மீது எனக்கு உன் முதுகு காட்டி உட்காருகிறாய்..சீக்ெரட் சிேநகிதன்: அப்படிேய உன்னில் நுைழத்து ஆட்டியபடி, உன் தைலைய ேடபிள் ேமல் அழுத்துகிேறன்…சிவப்பு நிலா -: ம்ம்ம்ம். அப்படிேய ைக நீட்டி என் ெநஞ்ைசப் பிடிேயன்..சீக்ெரட் சிேநகிதன்: ம்ம்ம் உன் காம்ைப நசுக்குகிேறன். உன் பின் கழுத்து, முதுைக பல்லால் கடிக்கிேறன். என் தடிைய இன்னும்ஆழமாய் உள்ேள ெசலுத்துகிேறன்…சிவப்பு நிலா: ம்ம்ம் உன் தடி மிகவும் விைரப்பாய் இருப்பது எனக்கு பிடித்தமாய் இருக்கிறது.சீக்ெரட் சிேநகிதன்: ம்ம் நீஇப்ெபாழுது என் விைரத்த தணடிைன ெதாட்டு பார்க்க ேவண்டும் ேபால் ஆைசயாய் இருக்கிறது.சிவப்பு நிலா -: ைகயால் ெதாட்டால் ேபாதாது. அது என் வாய்க்குள் ேவண்டும். உடேன.சிவப்பு நிலா -: உன்ைன முழுதாய் அப்படிேய என் வாய்க்குள் வாங்க ேவண்டும்..சிவப்பு நிலா -: உன் balls என் உதட்டில் ேமாதும் வைர..சீக்ெரட் சிேநகிதன்: உன் முடிைய ெகாத்தாய் பிடித்து இழுத்து அப்படிேய உன் தைலைய என் தடி மீது அழுத்தி, உன்ைன ேகட்காமேலேய உன் ெதாண்ைட வைர அதிரடியாய் நுைழக்க ேவண்டும்.சிவப்பு நிலா -: ஆஆஆஆஆ… நீஅப்படி ெசால்லும்ேபாேத எனக்கு வந்துவிட்டதுசீக்ெரட் சிேநகிதன்: இப்ெபாழுது உன்னுைடயைத நான் நக்க ேவண்டும்…சீக்ெரட் சிேநகிதன்: Juice வழிந்து கிடக்கும் உன் ெதாைடகைள முதலில் நக்க ேவண்டும்.சிவப்பு நிலா -: ம்ம்ம்ம். உனக்கு இன்னும் வரவில்ைலேய. உனக்கு வரைவக்க ேவண்டும். ம்ம்ம். என் முடிைய இறுக்கி முரட்டுத்தனமாய் என் வாைய உன் தடி ேமல் அமுக்கி, ஆழமாய் என்ைன சப்ப ைவ.சீக்ெரட் சிேநகிதன்: உன் தைலமுடிைய ஒருைகயால் இழுத்து தைலைய கீழ்ேநாக்கி அழுத்தி உன் வாயில் அப்ப்டிேய அடி பாகம் வைர புகுத்தி rough -ய் உன்ைன ஊம்ப ைவப்ேபன். பிறகு, எனக்கு வரும்ேபாது என் இரு ைகயாலும் உன் தைலைய இருக்கி பிடித்து அைசயாமல் தடி அடிபாகம் வைர உள்ேள இருக்கும்படி இருக்கமாய் பிடிப்ேபன்.சிவப்பு நிலா -: உனக்கு ஆகும்ேபாது நான் மிகவும் ேவகமாய் சப்பி உறிஞ்சுேவன். அேத சமயம் என் உறுப்ைப என் ைகயால் ேதய்த்து உனக்கு வரும் அேத ேநரம் நீஅைத பார்த்து இன்னும் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்ேவன்.இைதெயல்லாம் சாட்டியவள் என் தங்ைக என்ற உணர்ேவாடு இைத இப்ேபாது படிக்கும்ேபாது என் தண்டு மிகவும் விைரப்பாகி விடுகிறது. ெதரியாதேபாது ஒருவைக கிளர்ச்சி. ெதரிந்து இப்ேபாது படிக்கும்ேபாது ேவறுவைக கிளர்ச்சி. பிறகு ஒரு நாள் சாட்டில் அவள் முக்கி முனகும் சத்தம் ேகட்க எனக்கு விருப்பம் உள்ளதாய் ெசான்ேனன். வாய்ஸ் சாட் ெசய்து என் ஆைசைய கண்டிப்பாய் நிைறேவற்றுேவன் என்று ெசால்லி எனக்கு இன்ப அதிர்ச்சி தந்தாள். ஆனால் இருவருக்குேம ெடலிேபானில் ேபசிக்ெகாள்ள பயம். caller ID மூலம் ெதரிந்துவிட்டால்? எனேவ ெநட் சாட்டில் ைமக் ஆன் ெசய்து அதன் மூலம் வாய்ஸ் சாட் ெசய்ய ஆரம்பித்ேதாம். அந்த வாய்ஸ் சாட்டுக்கு இங்ேக என்னால் example தர முடியவில்ைல. ஆனால் ைடப்பிங் சாட்ைடவிட இன்னும் ெசக்ஸியய் இன்னும் உணர்ச்சியாய் இருந்தது. என்னுடன் சாட் ெசய்வது என் தங்ைகயின் குரல்தான் என்று ஏன் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல? எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? சாட்டில் அவள் “ம்ம்ம்ம்ம்ம் இன்னும் ேவகமாய் ஆட்டு” என்று ெசக்சியாய் முனங்குவது ேவறு குரல். வீட்டில் ” அண்ணா, இந்த ரிக்கார்டு ேநாட்டில் படம் ேபாட்டு தா” “அண்ணா இப்பேவ ரிேமாட் என் ைகக்கு வந்து ஆகணும்” என்று ேபசுவது ேவறு நார்மல் குரல். இந்தக் குரல்தான் சாட்டில் அப்படி காமம் வழிய ேபசுவது என்று என்னால் ெதாடர்பு படுத்த எப்படி ேதான்றியிருக்க முடியும்?எங்களின் தினசரி வாய்ஸ் சாட்டில் நான் ஒரு சிறிய கைத ெசால்லி ெதாடங்குேவன். நிச்சயம் அந்த கைத சந்தர்ப்ப சூழ்நிைலயால் ெசக்ஸ் ெகாள்ளும் சேகாதரன் -சேகாதரி பற்றியதாய்த்தான் இருக்கும். அந்தக் கைதயின் ேபாது தங்ைக அதிகமாய் ேபச மாட்டாள். அவேள ெபண் காரக்டராய் மாறி அங்கங்ேக ெசக்ஸ் details அவளுக்கு எப்படி ேதைவ என்று குறிப்பு ெசால்வாள். அந்த ேநரம் அவள் அைறயில் என்ன ெசய்துெகாண்டு இருக்கிறாள் என்பைதயும் நடுநடுேவ ெசால்லுவாள். என் கைத அவள் காட்டும் ஆர்வத்தில் இன்னும் graphic ய் பட்டன்கள் அவிழ்ப்பது முதற்ெகாண்டு சின்ன சின்ன விவரங்களும் விளக்கமாய் ெபாறுைமயாய் ெசால்லி, அப்பட்டமான வார்த்ைதகளால் running commentary ேபால் ெசால்லி அவைள நன்கு சூேடற்றுேவன். அவளும் ேவகம் ேவகமாய் அதற்ேகற்ப விரல் ேவைல ெசய்து, சத்தமாய் கத்தியபடி, cilmax அைடந்து ெபருமூச்சு விடுவாள். அேத சமயம் நானும் என் தடித்த உறுப்ைப ேவகம் ேவகமாய் ஆட்டி தயாராய் கம்பூட்டர் ேமஜயில் இருக்கும் டர்க்கி டவலில் விந்து வடிப்ேபன். அந்த ேசார்வில் பாத்ரூம் ேபாகும்ேபாது சில ேநரம் கைலந்து மூச்சு வாங்கி ேவர்த்தபடி இருக்கும் தங்ைகைய எதிேர பார்த்தாலும், என் சாட் சுகத்தின் மயக்கம் அைத ெதாடர்பு படுத்தி பார்க்க முடியாமல் ெசய்துவிட்டது. அடுத்த கட்டமாய் நாங்கள் இருவருேம எங்களிடம் ெவப்காம் இருப்பைத ஒத்துக்ெகாண்ேடாம். யாஹ¥ சாட்டில் ரிஜிஸ்டர் ெசய்து (இதுவைர ேலாக்கல் சாட் ரூம்) , ேதைவயான எல்லாகெனக்ஷன்களும் ெசட் ெசய்துெகாண்ேடாம். ேநரடி ைலவ் வீடிேயா மூலம் எங்கள் சாட்ைட அடுத்த ஸ்ேடஜுக்கு ெகாண்டு ேபாவதில் இருவருக்குேம அன்று பகல் முழுதும் படபடப்பு. ஒேர city என்பதால் முகத்ைத காட்ட இருவருக்குேம ெகாஞ்சம் பயம். ஆகேவ image ஸ்டார்ட் ஆகும்ேபாது இருவரின் ெவப்காமும் மார்புக்குக் கீழ் focus ெசய்யப்பட்டு இருந்தது. Headset மாட்டிக்ெகாண்டு அதில் வாய்ஸ் சாட் ெசய்தபடி, ஒருவைர ஒருவர் வீடிேயா imageல் பார்த்து ெகாண்ேடாம்.தங்ைகயின் சுடிதார் பாண்ட் காணவில்ைல. ேமேல துணி சுருட்டி கழுத்து பகுதியில் இருக்க கருநீல கலரில் பிரா, ஜட்டியில் இருந்தாள். அவளின் ைக அவளின் ெதாைடைய தடவிக் ெகாண்டிருந்தது. அவைள என்ைன அவளின் ெசாந்த அண்ணனாக நிைனத்துக்ெகாள்ள ெசான்ேனன். அவள் அைறக்குள் நுைழந்து அண்ணனாகிய நான் அவளின் பின்னால் ேபாய் நின்று, இரு ைகயால் அவைள பின்னால் இருந்தபடி சுற்றி அணப்பதாய் நிைனக்க ெசான்ேனன். அவளின் ெமல்லிைடைய சுற்றி என் ைககைள பார்க்க ெசான்ேனன். அவள் ேமல் முதுகில் நான் பல்லால் கடித்து உறிஞ்சுவைத உணர ெசான்ேனன். webcam screen-ல் அவளின் விரல்கள் இப்ேபாது அவளின் dark blue ஜட்டிைய கீழிறக்கி, அவளின் ெதாைடகளின் நடுவில் புகுந்து ேதய்ப்பைத பார்த்ேதன். நானும் முழுதாய் இடுப்புக்கீழ் அவிழ்த்து எறிந்து, என் நீட்டிய உறுப்ைப அேத ேபால் ஆட்டி ெசய்ேதன். கைத இன்னும் obscene-ய் ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேவகம் எடுக்க, ைகெவைலயும் ேவகம் ஆகி இருவருக்கும் உச்சம் அைடேவாம். இந்த காமிரா முன்னாலான ைகேவைல பலநாள் ெதாடர்ந்து நடந்தது. தினசரி மார்பு இடுப்பு மட்டும் காட்டிக்ெகாள்ேவாம். அந்த இரவு வைர. அன்று தங்ைக climax அைடந்த பின்னால். ைகயால் காமிராைவ நகர்த்தி முகத்துக்கு ேநராய் focus ெசய்து flying kiss பறக்க விட்டாள்.அவள் முகம் 10 வினாடி கூட எனக்கு ெதரியவில்ைல. ைகயால் உதட்டில் இருந்து கிஸ் பறக்கவிட்டதால் அதிலும் முகம் முக்கால்வாசி ேநரம் அைரகுைறயாய்த்தான் ெதரிந்தது. ஆனாலும் அந்த சில வினாடி பார்த்ததிேலேய நான் jolt ஆேனன். ெதரிந்த முகமா? சப்.. இருக்காது என்று உடேன அைத மறந்துவிட்டு பாத்ரூம் ேபாேனன். ஒரு கனேமனும் அவள் தன் முகத்ைத காண்பித்து விட்டாள் அல்லவா. அதனால் இப்ப என் முகத்ைத காட்டுவதில் இருந்த என் தயக்கம் மைறந்து விட்டது. அடுத்த முைற சாட் ெதாடங்கியேபாது நல்ல சூடாய் ஒரு அண்ணன் -தங்ைக கைத ெசால்லிக்ெகாண்ேட காமிராைவ இருவர் முகத்துக்கு ேநராய் focus ெசய்தபின்னால், “ஆன் பண்ணு, பாத்தபடி இன்ைனக்கு ஆர்கசம் super ய் அைடயலாம்”னு ெசால்லி ஒேர சமயத்தில் ெவப்காம் இருவரும் on ெசய்ேதாம். Alas.அன்று orgasm வரெவால்ைல. அதிர்ச்சிதான் வந்தது. இம்முைற சந்ேதகமின்றி என் தங்ைக முகம் ெதளிவாய் பார்த்ேதன். அண்ணன் முகம் அவள் பார்த்தாள். அவள் கண்னில் அதிர்ச்சி பாதி பயம் பாதி. செடன்று ெவப்காைம தள்ளினாள். கம்பூட்டர் பின்னால் சுவற்றில் ேமாதி விழுந்தது. நான் ெவற்று கம்பூட்டர் திைரைய ெவறிக்க பார்த்து அப்படிேய freeze ஆகிேனன். என் தங்ைகயா? என் ெசாந்த தங்ைகயுடனா?! என்ன காரியம் ெசய்துவிட்ேடன்? எப்படி இனி அவள் முகத்தில் விழிப்ேபன்? அேத சமயம் என் ைக என் stiff-ன உறுப்பில் ேமலும் கீழும் உருவி ைகயடித்து ெகாண்டிருப்பைத நான் கவனிக்கேவ இல்ைல. என் தங்ைக. ?ஹ.. என் ைகெயல்லாம் விந்து சீரிப்பாய்ந்தது. என் தங்ைக?! அன்று பாத்ரூம்ேபாக வில்ைல. அடுத்த நாள் காைல, அதர்க்கும் மறுநாள் வீட்டுக்குள் ஒன்றாய் இருக்க ேநரிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவைர ஒருவர் பார்ப்பைத தவிர்த்ேதாம். எங்களுக்குள் ஒன்றுேம நடக்கவில்ைல என்பதாய் சாதாரணமாய் நடந்துெகாண்ேடாம். அைதப் பற்றிேயா, ேவறு எைதப்பற்றிேயா ேபசுவைதavoid ெசய்ேதாம்.இப்படி சில வாரங்கள் கழிந்தன. என் YMல் அவ்வப்ேபாது என் தங்கயின் “சிவப்பு நிலா” வந்துேபாகும். ஆனால் இருவரும் message ெசய்துெகாள்ள வில்ைல. இன்னும் சிவப்புநிலாதான் என் தங்ைக என்று ஒன்றுபடுத்தி பார்க்க முடியவில்ைல. onlineல் அவைள பார்த்து உடனடியாய் message ெசய்ய ைக துடிக்கும். அடக்கிக்ெகாள்ேவன். தங்ைக என்று ெதரிந்தும் எப்படி? ஆனால் friends listல் இருவர் screen name-யும் இருவரும் அப்படிேய ைவத்திருந்ேதாம். ெபாறுைம ஒரு நாள் உைடந்தது. ஆைச அடக்க முடியாமல் அன்று இரவு துணிந்துவிட்ேடன். அவள் username க்லிக் ெசய்ேதன். ெமஸ்ேஸஜ் window ஓபன் ஆகியது. எைதயும் ைடப் ெசய்யாமல், ெவறுமேன ெவப்காம் request மட்டும் அனுப்பிேனன். என் உடம்ெபல்லாம் நடுங்கியது. மூச்ைச அடக்கியவ்னாய் காத்திருந்ேதன். ஒரு response-யும் காேனாம். என்ன நிைனக்கிறாள்.? என்ைன ெவறுக்கிறாளா? ேச, கம்புட்டைர shutdown ெசய்ய ேபாேனன். அட..pop up வந்தது. அவள் என் request-ஐ accept ெசய்துெகாண்டதாக. நான் சட்ெடன காமிராைவ முகத்துக்கு கீேழ நகர்த்தி ைவத்ேதன். அண்ணன் என்று அவளுக்கு ெதரிந்தபின்னும் ஏேனா என் முகத்ைத அன்று அவள் பார்ப்பைத விரும்பவில்ைல. Image வந்தது. அவள் ெதாப்புள் கீழ் ஆரம்பித்து ெதரிந்தது. நான் என் காமிராைவ என் ஜட்டி முட்டிக்ெகாண்டு இருப்பது ெதரியுமாறு adjust ெசய்ேதன். தங்ைக அவள் ஜட்டிைய உடேன கீேழ இறக்கினாள். அடுத்து அவள் விரலால் விரித்த ெதாைடகளின் ந்டுவில் ேதய்த்துக்ெகாள்ள ஆரம்பித்தாள். நானும் என் தண்ைட ஜட்டிைய இறக்கி ெவளியில் விட்டு ைகயில் பிடித்து ஆட்டவாரம்பித்ேதன். சில நிமிடங்கள் ெமௗன ைகயடி முமுரமாய் நடந்தது. இருவரும் ஒேர சமயம் climax அைடந்ேதாம். உடேன இருவரும் ெசால்லி ைவத்ததுேபால் program -ஐ close ெசய்ேதாம். ஒன்றும் ைடப் ெசய்யவில்ைல. ஒரு வாய்ஸ் சாட்டும் இல்ைல.அதன்பின் எங்கள் பாடு திண்டாட்டமும் சங்கடமும் தான். நானும் என் தங்ைக மேனாகரியும் ஆன்ைலனில் live webcam feed-ல் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்தபடி தின்சரி இரவு ைகயடிப்ேபாம். ஆனால் அப்படி நடப்பது பற்றி ேலசாக கூட எங்கள் ேபச்சு பழக்கத்தில் ெதரியாதபடிபகலில் நடந்துெகாள்ேவாம். வீட்டில் அப்பா அம்மா கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடும் ேநரங்கள், குடும்பமாய் TV பார்க்கும் சமய்ங்களில் சில சமயம் எங்கள் பார்ைவ சந்திக்கும். சில ெநாடிகளில் எங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த ஆன்ைலன் உறவு கண்களில் வந்துேபாகும். அவள் நிைனப்பைத நான் உணர்ேவன். நான் நிைனப்பைத அவள் உணர்வாள். ஆனாலும் அைத பற்றி ேபசிக்ெகாள்ளேவ இல்ைல. இரவு ஆன்ைலன் ைகயடியும் நிறுத்தவில்ைல. பகெலல்லாம் முன்பு எப்பவும் ேபாலேவ typical அண்ணன் தங்ைகயாக பழகுேவாம். இரவானால் நான் என் அைறக்கு பரபரபாய் ேபாய் தாழ்ப்பாள் ேபாட்டு, என் கம்பூட்டர் திைரைய அப்படி ஒரு ஆவலாய், ெநர்வஸாய், தாங்கமாட்டாத ெவறியாய் பார்ப்ேபன். சில நிமிடங்களில் தங்ைக அவள் ரூமுக்குள் ேபாய் கதவு சாத்தப்படும் சத்தம் ேகட்கும். அடுத்த சில ெநாடிகளில் ‘சிகப்பு நிலா” ெபயர் திைரயில் வரும். ஒன்றும் ேபசாமல் நான் ெவப்காம் request ெசய்ேவன். அது நடக்கும்ேபாது என்னேவா ேவறு உலக அனுபவம் ேபால் புதுைமயாய் உணர்ேவன். அவள் என் தங்ைக மேனாகரிதான் என்றும் இல்ைல ஒரு நல்ல ெசக்ஸ் ரசிைக யாேரா ஒருத்தி சிகப்பு நிலா என்றும் ஒேர ேநரம் என் ம்னது நம்பும். புதுைமயான அனுபவம் அது. ஆனால் அடிமனதுக்கு ெதரியும். வந்து காட்டப்ேபாகிறவள் என் கூடப்பிறந்த தங்ைக. அவள் பிறந்த நாளில் இருந்து என்னுடேன இேத வீட்டில் வளர்ந்து வரும் தங்ைக. சிறிய வயதில் அவள் குழந்ைதயாய் இருக்கும்ேபாது எல்லாம் பார்த்துவிட்ட, இன்று வளர்ந்தபின் காமிரா வழியாய் மீண்டும் அண்ணன் கண்ணில் காட்ட தினசரி விரிக்கும் தங்ைக. என் தங்ைக. பூேபால அன்று குழந்ைதயாய் அவைள அள்ளி விைளயாடிய்ைத மறக்க ைவக்கும்படி ஆேவசமாய் தன் தங்க புண்ைடைய அண்னன் கண்முன் ேதாண்டி ைகயடிக்கும் தங்ைக. இப்ேபாது இதர்க்கு இருவரும் addict ஆகிவிட்ேடாம். ெவப்காம் வழியாய் பார்த்து ைகயடித்து தண்ணிைய ெவளிேய விடுவதர்க்கு பதிலாய் இருவரும் ேநரடியாய் ஓத்து ெகாள்லலாேம என்கிறீர்களா? ஒன்றாய் ஒரு வீட்டில் வசித்து, ஒருவர் சாமாைன ஒருவர் பார்த்துைகயடித்த எங்களுக்கும் அந்த ஆைச உள்ளுக்குள்ளாய் இருக்கேவ ெசய்தது. ஆனலும் எேதா ஒரு காைல பனித்துளி ேபால், ெமல்லிய சிலந்த்வைல ேபால் -எதாவது புதிதாய் ெசய்யப்ேபாக இருக்கும் இந்த தினசரி இரவு ெசார்க்கமும் கள்வு ேபாய்விடுேமா என ஒரு அச்சமும் கூடேவ இருந்தது. எைதயாவது நான் ெசய்ய முயல தங்ைகமிரண்டு பின்வாங்கி எல்லாமும் நின்றுேபாய்விட்டால், நீங்களா வந்து புதுப்பித்து ெகாடுப்பீர்கள்? இேத பயமும் ேகள்வியும் தங்ைகக்கும் இருந்தது. அதால்தான் நாங்கள் ெவகு இயல்பாய் ேபாயிருக்க ேவண்டிய அடுத்த stage-க்கு ேபாக நிைனக்கவில்ைல.அதனால் ஒன்றும் ெபரிய இழப்பாயும் எங்கள்மனம் உணரவில்ைல. கிைடத்தவைரக்கும் ெசார்க்கம் ஆனந்தமாகேவ இருந்தது. தினம் இரவு ெசய்தாலும் தினமும் ெவறிமய்மாய் ெசய்ேதாம். அலுக்கேவ இல்ைல. உணர்ச்சி, hot குைறயேவ இல்ைல. ஆனால் எதுவுேம ெமல்ல மாறும். தானாய் மாறும்.அந்த மாற்றம் இந்த உறவுக்கும் வந்தது. இருவருேம எந்த அவசரமும் காட்டாமல் ெமல்ல ெமல்ல தன்ைனப்ேபால் நடந்தது. எங்களின் இன்ப ேநரம் வந்தது அன்றும். monitor முன் வழக்கம்ேபால் நான் தயார். அன்று முழுதும் என் தங்ைகைய நன்கு கவனித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். மனசுக்குள் அவள் டிரஸ் கழற்றி வீட்டில் அவள் ஆைடயின்றி அங்குமிங்கும் நடமாடுவதாய் கற்பைனயில் என் சுன்னிைய இரும்பாக்கி ைவத்திருந்ேதன். வழக்கத்ைத விட அன்று அதிக hot -ய் தங்ைக புண்ைட காமிரா வழி காண ெவறி ஏறி காத்திருந்ேதன். தங்ைக ஆன்லினில் வந்தாள். ெவப்காம் request ெசய்ேதன். என்சுன்னி எல்லாரத்தமும் அங்கு பாய்ந்து வின்வின் என வலிப்பது ேபால் துடித்தது. அதர்க்குல் முைனயில் சில ெசாட்டாய் சுரக்க ஆரம்பித்துவிட்டது. ைகயால் அைத ெமாட்டில் தடவி வழுவழுப்ப்பாக்கி முழுசாய் உருவி அடிக்க ெரடி ஆேனன். ஆனால் தங்ைக இன்னும் என் request ஐ accept ெசய்யவில்ைல. அதனால் என் request ஐ ெகன்சல் ெசய்து இன்ெனான்று அனுப்பிேனன். அதர்க்கும் பதில் இல்ைல. எனக்குசுன்னி சுருங்க ஆரம்பித்தது. பயத்தில் வியர்த்து ெகாட்டியது. அய்ேயா.தங்ைக பயந்துவிட்டாளா? இனி அவ்வளவுதானா? pending request அப்படிேய ெதாங்க எனக்கு சகலமும் ஆடிப்ேபானது. இனி என்ன ெசய்ய? ஏன் புண்ைட காட்ட இன்று வரவில்ைல என்று என் ெசாந்த தங்ைகக்ேக ெமேசஜ் அனுப்பலாமா? இன்னும் பயந்து ேபாய்விட்டாள்? என் ெதாண்ைட வரண்டது. குழப்பமாய் ெநற்றி ெகாதித்தது. ெகாஞ்சம் குற்ற உணர்ச்சியாய் வந்தது. சின்ன ெபண். மிரண்டு பின்வாங்கி நிறுத்திக் ெகாண்டு விட்டாேளா? இதுவைர நடந்தைவகளால் அவள் இப்ேபாது வருந்தினால், வயதில் ெபரிய அதிகம் ெபாறுப்புடன் நடந்துெகாண்டிருக்க ேவண்டிய நானல்லவா அைனத்துகளுக்கும் காரணம்.? நானும் இந்த எண்ணங்களால் மிரண்ேடன்.கம்ப்யூட்டர் shut down ெசய்ய ேபாேனன்.அன்று ஒருவர் முகம் ஒருவர் பார்த்ேதாேம அதர்க்கு பின் முதல் முதலாய் என் YM-ல் text message ! “My webcam -not working.” அவ்வளவுதான். நான்கு வார்த்ைதகள். ஒேர வரி. அவ்வளவுதான். ஆனலும் அந்த வரி கண்டு என் மனம் HURRAY என்று மிக சத்தமாய் சந்ேதாஷத்தில் கூச்சலிட்டது. அந்த ஒரு வரி என் இதய வல்ெயல்லாம் ேபாக்கிவிட்டது. ஆணான, அண்ணனான நான் முகம் பார்த்த நாள் முதல் இன்றுவைர ஒரு வரியும் ைடப் ெசய்ய பய்ந்து இருக்ைகய்யில், தங்ைக இைத ெசய்ய அவள் ைதரியம், ஆைச எல்லாம் எந்த அள்வுக்கு ெபரியதாய் வளர்ந்திருக்கேவண்டும். ஒரு வரி. நான்கு வார்த்ைதகள். அதர்க்குள்தான் எத்தைன அர்த்தங்கள். அவள் என் ெவப்காம் request ஏன் accept ெசய்ய முடியவில்ைல என்பதர்க்கான காரணம் அதில் இருந்தது. நான் பயந்தது ேபால் அண்ணைன தங்ைக ெவறுக்கவில்ைல. இந்த உறைவ கண்டு பயந்து நிறுத்தவில்ைல. சின்ன technical error .அவ்வளவுதான். அப்பாடி. நிம்மதி ெபருமூச்சு விட்ேடன். சுன்னி பைழயபடி விைரக்கவாரம்பித்தது.அப்ேபாது எனக்கு இன்ெனான்றும் நியாபகத்துக்கு வந்தது. என் தங்ைகக்கு கம்பூட்டர் பற்றி அவ்வளவு அதிகமாய் ெதரியாது. hardware problems fix ெசய்ய கூடியவன் எங்கள் வீட்டில் நான் மட்டுேம. So, தங்ைகயின் ஒருவரி என்ன ெசால்கிறது? நான் ேபாய் சரி ெசய்ய ேவண்டும். சரி.. எப்ெபாழுது? இப்ெபாழுதா? இந்தக்கணேமவா? ஒருேவைள நாைள பகலில் ெசய்யத்தான் தங்ைக விருப்பேமா? மீண்டும் குழப்பம். குனிந்து சுன்னிைய பார்த்ேதன். முடிவு ெசய்துவிட்ேடன்.——————————————————————————கதைவ தட்டிவிட்டு தங்ைக அைறக்குள் நுைழந்ேதன். அவள் கட்டில் ேமல் உட்கார்ந்து இருந்தாள். ஏேதா ஒரு வார பத்திரிக்ைக படிப்பது (நடிப்பது?) ேபால் ைவத்திருந்தாள். ெமலிசான ைநட்டி அணிந்திருந்தாள். உள்ேள நுழிந்த என் ேமல் அவள் பார்ைவ ஒரு கணம் ஏறியது. சட்ெடன ெவட்கமாய் சிகப்பாகி (சிகப்பு நிலா) தைலைய குனிந்து மருபடியும் பத்திரிக்ைகைய புரட்டவாரம்பித்தாள். தங்ைகைய ஒரு நிமிஷம் நின்று நிதானமாய் ைசய்ட் அடித்துவிட்டு கம்பூட்டரிடம் ேபாேனன். அதெனதிரில் ேசரில் உட்கார்ந்ேதன். என் உடல் நடுங்கியது. அந்த ேசரில் அமர்ந்தபடிேய என் தங்ைக ெவப்காம் வழிேய அண்ணனுக்கு கட்டிய ெசக்ஸ் விருந்துகள் என் மனதில் சினிமா ேபால் ஓடின., . என் ைக ேசரின் ைக ேமல் பட்டது. என் தங்ைக தன் காைல அதன் ேமல் தூக்கி ேபாட்டு ெதாைடகைள நன்கு விரித்தபடி,சரியாய் காமிரவுக்கு தன் இருகமான ஈரம வழியும் சின்னப்புண்ைடைய நன்கு என் கண்ணுக்கு ெதரியும்படி விரித்து காண்பிக்கும் காட்சிகள் வந்தன. . நல்ல ேவைள. ெவப்காமின் technical problem அவ்வளவு சிரமாமாயிருக்கவில்ைல. அதனால் இத்தைன என் கவனம் சிதம் சட்ெடன சரி ெசய்துவிட்ேடன்.ேசரில் உட்கார்ந்திருந்த நான் திரும்பாமேலேய ” மேனா ” என்ேறன். “ஹ்ம்ம்ம்” தய்க்கமாய் பதில் வந்தது. “என் ரூம் ேபா. இது ஒர்க் ஆகுதான்னு ெசக் பண்ணலாம்” “ஓேக”. ெசால்லிவிட்டு ஓடிேய ேபாய்விட்டாள். நான் மானிட்டர் ஆன் ெசய்ய, என் கம்ப்பூட்டரில் இருந்து என் சீக்ெரட் சிேநகிதன் ேபரில் webcam requestவந்தது. நான் ஓேக ெசய்ததும் ெவப்காம் ேவைல ெசய்யவாரம்பித்தது. அங்ேக என் அைறயில் காமிரைவேய தங்ைக முகம் உற்று பார்த்தது இங்ேக ெதளிவாய் ெதரிந்தது. நான் “Is it working?” என்று ைடப் ெசய்து send ஐ click ெசய்ேதன். “Yes. I can see you”, தங்ைக பதில் வந்தது. “Let me test a few more things”. ம்ம்ம்ம் என்பது ேபால் தங்ைக தைலயாட்டி சம்மதம் ெசான்னாள் . அடுத்து நான் பண்ணிய காரியம் என் கட்டுப்பாடின்றி தன்னாேல நிகழ்ந்தது. காமிராைவ என் முகத்துக்கு ைவத்து focus ெசய்ேதன். லுங்கிைய கழற்றி விட்டு என் பூைள ைகயில் பிடித்து முரட்டுதனமாய் ஆட்ட ெதாடங்கிெனன். என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியமல் ஆேவசமாய் சுன்னிைய ைகயால் குலுக்கிேனன். என் உடலும் முகமும் உணர்ச்சியில் மாறி நடுங்குவது அவளுக்கு இப்ேபாது ெதரியுதா? அண்ணன் அவள் அைறயில் அவள் ேசரில் உட்கார்ந்து பூள் ஆட்டுகிறான் என்பைத அற்ந்ததும் அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்? தங்ைக என் உடல் ேமலுக்கும் கீழுக்கும் குலுங்குவதில் என் ைகேவைல புரிந்துவிட்டவளாய், பயமும் உணர்ச்சி வசமுமாய் அவள் முகபாவம் மாறியது. எச்சில் கூட்டி அவள் விழுங்குவதும் அவள் முகம் கன்னிப்ேபாய் சிவப்பு நிலாவ்வாய் மாறுவதும் image -ல் நன்கு புலப்பட்டது. தங்ைக ஒன்றும் ெசால்லவில்ைல. ஆனால் அவள் என்ைன அப்ப்டிேய உற்று பார்ப்பைத ெதாடர்ந்தாள். நானும் அவளின் அந்த ெசக்ஸ் ஊறும் முகத்ைத பார்த்து இன்னும் இன்பமாய் என் பூைள நன்கு ஆட்டி உருவி ைகயடித்ேதன். தங்ைக கண் இைமகள் ெசாருக ஆரம்பித்தன. அவள் வலது ைக ெமல்ல அைசந்தது. கீேழ ெதரியவில்ைல. ஆனாலும் அவள் தன் சிறிய புண்ைடைய தடவி பிைசய ஆரம்பித்துவிட்டாள் என்பது நன்கு புரிந்தது. என் ேசரில் அமர்ந்து என் தங்ைக ஜட்டி விலக்கி அவள் புண்ைடக்குள் ைகயடிக்கிறாள். இைத எண்ணும்ேபாேத எனக்கு விந்து சீரி ெவளிேய பீய்ய்ச்சிடும் ேபால ஆனது. ெவறி ஏரியவனாய், இன்னும் குலுக்கியபடி இன்ெனாரு ைகயால் காமிரைவ கீழிறக்கிேனன். என் ைகேவைலைய தங்ைக கண்டு களிக்கட்டும் என்று ஆைசபட்ேடன். தங்ைக என் தண்டு குலுக்கைல பார்த்தாள். அவள் காமிைரைவ கீழிறக்கவில்ைல. ஆனால் அவள் ேசைர சற்று பின்னுக்கு சாய்த்து பின்னாடி நகர்ந்துெகாண்டாள். இப்ேபாது என் ேசர் முழுதாய் vision -ல் வர, ேசர் கயில் காைல ேபாட்டு ெதாைடகள் பிளக்க தங்ைக புண்ைட அவள் ைகக்குள் புண்ணாகிக் ெகாண்டிருந்தது.வில் ேபால் அவள் ெமல்லுடல் பின்னாடி வைளந்திருக்க, ஒரு ைகயால் ைநட்டிக்கு ேமலாய் அவள் காய்கைள பிடித்து கசக்கிக்ெகாண்டாள். இந்த ஸ்ப்ஷல் த்ரில் ெவப்காம் ேஷா அதிக ேநரம் நீடிக்கவில்ைல. அவ்வளவு ஹாட். எனக்கு இேதா வரேபாகிறது. சீறும்விந்து பிடிக்க டவல் எங்ேக? ஓ..இது தங்ைக ரூம் அல்லவா.? சுற்றியும் பார்த்தால் தண்ணிைய வாங்கிக்ெகாள்ள வசதியாய் எதும் ெதன்படவில்ைல. விட்டால் கம்பூட்டர், மானிட்டர் எல்லாம் சிதறி அடித்துவிடும். இடது ைகைய கப் ேபால் குவித்து சுன்னி புழுத்தி முன் ைவத்துெகாண்டு கைடசி கட்டேவகமாய் சுன்னிைய குலுக்கி ஆட்டிேனன். குருகுருெவன அது வரும் முன் வரும் கிலுகுலுப்பு என்ைன ஆட்ெகாள்ள என் கண்கள் மூடியது. ஜிவ்ஜிெவன உடம்பு உதறியது. உள்ளிருந்து ஊற்று சீரி ைகய் முழுதும் நிைறன்சு மணிக்கட்டு , முழன்ைக எல்லாம் சிதறி வழிந்தது. ெமல்ல கண் திறந்ேதன். எதிலாவது ைக துைடச்சு தங்ைக அைறைய விட்டு ெவளிேய ேபாகனுேம. சட்ெடன கதவு திரந்து தங்ைக அைறக்குள் வந்தாள். காலடியில் லுங்கி கிடந்தது. ெவறும் முண்டா பனியன் ைகயில்லாதது அணிந்து இடுப்புக்கு கீழ் நிர்வாணமாய் அப்ேபாது நான் தங்கயின் ேசரில் அமர்ந்து இருந்ேதன். gum ேபால் விந்து குவிந்த இடது ைகையல் வழியப்ேபாக அைத தூக்கி பிடித்தபடி இருந்தவன் திரும்பி உள்ேள வந்த தங்ைகைய பார்த்ேதன். அவள் மிக ெவட்கமாய் என்ைன பார்க்காமேலேய வந்து, என்ைன கடந்து ேசருக்கும் ெபட்டுக்கும் இைடயில் நின்றுெகாண்டாள். அந்த புறமாய் நின்றவள், திரும்பாமேலேய அவளின் ஜட்டிைய என்னிடம் நீட்டினாள். என் அைறயில் அவள் ஜட்டிைய கழற்றிவிட்டு கயடித்திருக்கிறாள். “இதில் துைடச்சிக்கண்ணா” ம்ம்ம்ம் என மிக மிருதுவாய் முனகிெகாண்டு அைத வாங்கிேனன். புண்ைட படும் பகுதி அது ஏற்கனேவ ஈரமாய் இருந்தது. குண்டி மூடும் பகுதியில் எனேவ ெபரும்பகுதி விந்து துைடத்து, புண்ைட ஈர பகுதியால் ேநரடிய்யாய் என் ஒழுகும் சுன்னி ெமாட்டு, மீன் வாய் எல்லாம் ெமன்ைமயாய் துைடத்ேதன். ஆனால் இன்னும் பைசயாய் தண்டு பகுதியிலும் ஒட்டி இருந்தது. என் ைகெயல்லாம் பிசுபிசுப்பு. சரியாய் விந்து துைடத்தபட்டில்ைல. இைடயில் என் தங்ைகைய நான் ைசடில் திரும்பி பார்த்ேதன். அவளும் ஒருபக்கமாய் த்ரிம்பியபடி என் ெசய்ைககைள கவனமாய் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.அவள் shelf வைர ேபாய் அைத திறந்து அழகான சின்ன face towel ஒன்ரு fresh -ய் எடுத்து வந்தாள். அவள் ைகயில் இருந்தைத வாங்க ேபானால் என் ைகயில் அவள் ஜட்டி இருந்தது. நான் அவளிடம் ஜட்டிைய ெகாடுத்துவிட்டு டவல் வான்கிெகாள்ளலாம் என நிைனத்த மாத்திரத்தில் , அது நடந்துவிட்டது. தங்ைக ெகாண்டுவந்த டவலுடன் அப்படிேய என் முன்னால் தைரயில் முட்டி ேபாட்டு என் தடிமுன் சரியாய் அவள் தைல இருக்கும் ெலவலில் உட்கார்ந்தாள். நான் நம்ப முடியாதவனாய் குனிந்து அவள் தைலமுடியும், top angle ெஷாட் -ல் ெதரியும் முக அங்கங்கைளயும் பார்த்ேதன்.ஆனால் அவள் நிமிர்ந்து என்ைன பார்க்கவில்ைல. மவுனமாய் டவலால் என் சுன்னிைய முழுைமயாய் ேபார்த்தினாள். டவலுக்கு ெமலாக இரு ைகையயும் ெபாறுத்தினாள். ஒரு ெபாருப்பாய் சுன்னிைய துவட்டிவிட ஆரம்பித்தாள். இப்படி நடக்கும் என நான் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. என் கண் சுன்னிைய துைடக்கும் அவள் ைகைய விட்டு அகலவில்ைல. கண்ணால் பார்த்தும் என்னால் நம்ப முடியாத காட்சி .என் தங்ைக அவளின் ெசண்டு ைகயால் என் தண்டுக்கு தைல துவட்டுவைத கண்ட மாத்திரத்தில் என் சுன்னி மீண்டும் சீறி விைரக்கவாரம்பித்துவிட்டது. சிலெநாடிகளிேலேய முழு அளவுக்கு நீண்டு டவலின் edge மீறி சிவப்பு புழுத்தியது. தங்ைக மூக்குக்கு ேநராய் சுன்னி ேமலும் கீழும் ஆட்டியது. தங்ைக டவைல தைரயில் வீசினாள். அவளின் handiwork -ஆல் சுன்னி மிக சுத்தமாகிவிட்டைத உற்று பார்த்தாள். சட்ெடன அவள் மூக்கில் புழுத்தி துள்ளி மூட்டேவ பின்னால் ஒரு அங்குலம் நகர்ந்துெகாண்டாள். தங்ைகயின் ேவைல -சுன்னி சுத்தமாய் ஆச்சு ஆனால் மீண்டும் ெபருத்துவிட்டேத. தங்ைக ைக அகன்றதும் நான் அந்த தட்வல் சுகம் விரும்பி என் ைகைய என்ைன அறியாமேலேய என் தடித்த பூள் மீது ைவத்ேதன். தங்ைகயின் முகம் ஒரு இஞ்ச் இைடெவளியில் என்ைன உற்று பார்த்தபடி இருக்க நான் என் பூைள உருவிக்ெகாள்ள ஆரம்பித்ேதன்.என்ன ஒரு காட்சி அப்ேபாது என் அப்பாேவா அம்மாேவா உள்ேள நுைழந்திருந்தால். தங்ைகயின் கம்பூட்டர் ேசரில் அமர்ந்தபடி நான். தைரயில் மண்டிட்டபடி என் எதிேர தங்ைக. என் லுங்கி தைரயில். அவள் ஜட்டி என் ஒரு ைகயில். என் விைரத்த பூள் அடுத்த ைகயில். தங்ைகயின் ஆர்வ ெவறி முகம் என் சுன்னிக்கு மிக அருகில். அைசயாமல் ஆைசயாய் அவள் பார்ைவ என் சுன்னி மீது. சுத்தமாய் என் சுன்னியில் மயங்கி இருந்தாள். தங்ைக ஜட்டிைய என் ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ஒரு ைகைய ·ப்ரீ ஆக்கிெகாண்ேடன். ேசரின் ைக மீது படிந்திருந்த அவள் இடது முழங்ைகைய அப்படிேய தடவிக் ெகாடுக்க ஆரம்பித்ேதன்.. அப்படிேய என் சுன்னி ஆட்டுவைத ேவகப்படுத்திேனன். ைகயால் தங்ைக கூந்தைல அைளந்ேதன். பிந்தைலைய தடவி ேகாதி விட்டு சீப்பு ேபால் விரலால் நன்கு ேகாதி விட்ேடன். மயக்கம் அதிகமானாள். என் சுன்னி ஆட்டும் அதீத ெவறியாட்டம் அவைள தன்ைனப்ேபால இருந்த ஒரு இன்ச் இைடெவளி குைறத்து முன்னால் வரைவத்தது. நான் நிச்சய்மாய் அவள் தைலைய முன்னால் தள்ளவில்ைல. இப்ேபாது அவள் அனல்வீசும் மூச்சு காற்று புழுத்தி ேமல் புஸ்ெஸன அடித்தது. என்னால் ெவள்ளம் control ெசய்ய முடியவில்ைல. உள்ேள சுன்னி குழாய் வழிேய திரவம் சீறி வந்துெகாண்டிருப்பைத என்னால் நன்கு உணர முடிந்தது. இடது ைகயால் அவள் கூந்தைல சுற்றி இருக்கிேனன். இப்ேபாது உண்ைமயாக நான் தான் அவள் தைலைய என் சுன்னி பக்கமாய் இழுத்து அழுத்திேனன். சட்ெடன தங்ைக கண் மூடிக்ெகாண்டாள். அவள் உதடில் தண்டுபாகம் அடிபக்கமாய் உரச புழுத்தி கண் இைடெவளி தாண்டி ெநற்றி ஸ்டிக்கர் ெபாட்டில் இருந்தது. தங்ைக முகம் என் தண்டில் உரசிய அந்த ெநாடியில் ற்ற்ற்றும் என உறுமியபடி என் விந்ைத சிதறிஅடித்ேதன். ெகாஞ்ச இைடெவளி என்றாலும் தங்ைக முகத்தின் மீது பாய்ச்சும் ெவறியால் அதிகமாய் வந்தது. பட்டு முகம் எங்கும் பட்டு ெதரித்து சிதரியது. முகம் க்ரீம் முட்ைட ெவள்ைள கலந்து கண்டபடி பூசியது ேபால் ஆனது. சில ெவண்துளிகள் கருங்கூந்தலில் முத்தராமாய் வீற்றிருந்தன. இதனால் தங்ைக ெவறுப்பைடவாேளா என ஒரு ெநாடி பயப்பட்ேடன். ஆனால் எப்படி தன்ைன ேபால அவள் முகத்ைத என் தண்ணி வடிக்கும் சுன்னி மீது அழுத்திேனேனா அேத ேபால் அவளும் சுயநினவில்லாமல் தன்ைனேபால் ஒன்று ெசய்தாள்.தங்ைக இந்த விந்து திடீர் மைழயால் பயந்து பின்வாங்கி ஒதுங்காமல், இன்னும் முன்னால் வந்தாள். இரு ைகயால் இன்னும் ேலசாய் கக்கி ெகாண்டிருக்கும் என் ெபரும் சுன்னிைய இருக்கி பிடித்தாள். என்னால் நம்பமுடியா வண்ணம் ெமாட்டில் அவள் உதட்டால் இச் இச் என்ரு முத்தம் ெகாடுத்தாள். சிவப்பு நிலா தன் சிவந்த நாக்கிைன நீட்டி முைனயால் என் புழுத்திைய நக்கின்னாள். ெசாட்டும் விந்துைவ ஏந்தி விழுங்கினாள். இப்ேபாது அவள் முகத்ைத என் இடுப்பு ேநாக்கி இன்னும் பின்னழுத்தம் ெகாடுத்து தள்ளிேனன். கண்மூடி என் இடுப்ைப வல்கர் டான்ஸர் ேபால் முன்னால் தள்ளிேனன். தங்ைக அதிகபட்சமாய் ெமாத்த புழுத்தியயும் வாயில் ைவத்து சில ெநாடிகள் லாலிபாப் ேபால் சிறு சப்பாய் சப்பி விட்டாள். அதில் நான் ெமய்மறக்க, தங்ைகேயா சட்ெடன சுயநிைலக்கு வந்தவள் ேபால் மயக்கம் ெதளிந்து பின்னால் நகர்ந்தாள். இன்னும் சுருங்காத சுன்னி எச்சில் பட்டபுழுத்தி பளபளக்க ேகாபமாய் ஆட்டியது. ஆனால் தங்ைகைய ெபாருத்தவைர சுன்னிக்கு ேஷா ஓவர். தங்ைக முகத்தில் இருந்த விந்துைவ என் கண் பார்த்தபடி ெபாருைமயாய் முகம் முழுதும் பூசி ேதய்த்தாள். புரங்கயில் படிந்தைத நக்கினாள். சப்பு ெகாட்டினாள். எைனேய பார்த்த கண் பளபளக்க. அழுகிறாளா என்ன? ஆனால் முகம் ேசாகமாய் இல்ைல. ஒரு அைமதியான திருப்தி இருந்தது. ெமல்ல எழுந்து பாத்ரூம் ேபாக see through ைநட்டியின் ஊடாய் பின்னழகிம் silhoutte நன்கு ெதரிந்தது. மூன்றாவது instalment விந்து கக்க சுன்னி தயார். ஆனால் இன்ைறக்கு தங்ைகயிடம் இதற்கு ேமல் ேவண்டாேம என நிைனத்ேதன். ரூமுக்கு ேபாய் ைகயடிக்கலாம் என்றுசமாதனம் ெசால்லிக்ெகாண்டு லுங்கிைய எடுத்து கட்டிேனன். பாத்ரூமில் இருந்து தங்ைக வருவதர்க்குள் என் ரூம் ேபாகலாம் என கிளம்ப தங்ைக வந்துவிட்டாள்.லுங்கியின் இடுப்பு விகாராமாய் தூக்கி அடிப்பைத ஏக்கமாய் பார்த்தாள். ஆனல் என் முகத்ைத பார்த்து நான் என் அைறக்கு திரும்பவிருப்பைத புரிந்து வழிவிட்டாள். கதவு திறந்ேதன். “ேதங்க்ஸ்ண்ணா..” நான் திரும்பிேனன். “……ெவப்காம் சரி ெசஞ்சதுக்கு” சரி என்பதுேபால் தைலயாட்டிவிட்டு என் அைறக்கு திரும்பிேனன். என் தங்ைக மேனாகரிக்கும் எனக்கும் இருந்த ெசக்ஸ் ெதாடர்பு ெகாஞ்சம் strangeதான். அது எப்படி என்றால் ெதாடர்ந்து நாங்கள் ஈடுபட்ட ஒவ்ெவாரு காமச் ெசய்ைகயும் அதற்க்கு முந்தினைத விட இன்னும் hotட்டாய் இன்னும் ெகாஞ்சம் எல்ைல மீறுவதாய் ெமல்ல வளர்ந்தது. ஆனாலும் ெவளிமனதில் ெவளிப்பைடயாய் நாங்கள் இருவருேம ஒத்துெகாள்ளாமல் ஒரு ரகசிய புரிந்தலால் இயல்பாய் நிகழ்ந்தது.தங்ைக அைறக்கு ேபாய் ெவப்காம் ரிப்ேபர் ெசய்த இரவுக்கு அடுத்த இரவு நடந்தைத ெசால்ேறேன. வழக்கம்ேபால் படுக்ைக ேநரம் வந்ததுேம அரக்கபரக்க இரண்டு ேபரும் அவங்கவங்கள் ெபட் ரூமுக்கு ேபாேனாம். இண்ட்டர்ெநட் ஆன் ெசய்ேதாம். ெவப்காம் ஒளிர்ந்தது. அன்று தங்ைக முகம் ஏகத்துக்கு ஒரு வித்தியாசமாய் ெதரிந்தது. ெகாஞ்சம் ெவட்கம் பயம், ெகாஞ்சம் குறும்பு, விஷமம் – mixed ஆய் அவள் முகத்தில். பார்க்க பார்க்க என் ெடம்ப்பர் ெவகுவாய் கூடிப்ேபானது. ஏன் என்றால் அப்படி ஒரு expression -ஐ தங்ைக முகத்தில் அதுவைர நான் பார்த்தது இல்ைல. ெராம்ப புதுசு அது. அந்த முகபவைனயில் அன்ைறக்கு தங்ைக எனக்கு என்ன ெகாடுப்பாள் என்று யூகிக்க முடியவில்ைல. ெநஞ்சம் துடிப்பது ெதரியாமல் சுன்னி அவன் பாட்டுக்கு விைரத்து ெபருத்து தடிச்சு நீண்டு கடப்பாைரயாய் சீறிெகாண்டு இருந்தான். தங்ைக வழக்கம் ேபால ைநட்டி அணிந்து இருந்தாள். ேசரில் உட்கார்ந்தபடி கால்கைள நன்கு அகட்டி விரிச்சாள். ெமல்ல அந்த ைநட்டியின் கீழ் அடிப்பாக hem ஐ ெதாைடவைர தூக்கினாள். நான் என் கனத்த பூைள லுங்கி விலக்கி காற்றில் அைலய விட்ேடன். அடுத்து தங்ைக என்ன ெசய்யேபாகிராள் என மனம் படுேவகமாய் துடிக்க துடிக்க அதுக்ேகற்ப சுன்னியும் துடிச்சு ஆடியது. தங்ைக என்ைனேய பார்த்தாள். ஒரு விஷம ெசக்ஸிஆன சிரிப்பு அவள் முகத்தில் வந்து குடிேயறியது.என் இருதய துடிப்பு பலமடங்கு எகிரியது. கண் சிமிட்டாமல் தங்ைகைய screenல் பார்த்துகிட்ேட இருந்ேதன். அவள் சிரிப்பு இன்னும் விரிந்தது. அவள் ைக desk ேமல் இருந்து ெரடியாய் ைவத்திருந்த எைதேயா எடுத்தது. அது என்ன என்று நான் பார்ப்பதர்க்குள், தங்ைக முகத்தில் குழப்பமாய் ேதான்றி, அவள் முடிைவ மாற்றிக்ெகாண்டவள் ேபால் சட்ெடன அைத மருபடியும் desk ேமல் ைவத்து விட்டாள். அது என்னவாய் இருக்கும்? அைத ைவத்து தங்ைக என்ன ெசய்து காண்பிக்க விரும்பினாள்? ஒேர குழப்பம். அறிய ஆவலும் காம துடிப்புமாய் அண்ணன் தவிக்கிேறேன மேனா. அவைள encourage ெசய்துதான் ெதரிஞ்சிக்க முடியும்.“நினச்சைத ெசய்” இரண்டு வார்த்ைத மட்டும் IM ல் ைடப் ெசய்ேதன். screen ல் தங்ைக என்ைனேய ைவத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தாள். ஒரு படபடப்பாய் ேலசாய் சிரிச்சாள். ஊஹ¥ம் என்பதுேபால் தைலைய ஆட்டினாள். “ெசய். அண்ணாவுக்காக” மறுபடியும் ைடப் ெசய்ேதன் தங்ைக மறுபடியும் காமிராைவ பார்த்தாள். அவள் கண்கள் காமிராவுக்கும் deskக்கும் மாறிமாறி அைலந்தன. என்னேவா என்ைன ேநராய் பார்க்க கூச்சபட்டவள் ேபால் ெநளிந்தாள். சில ெநாடிகள் அப்படிேய மூச்ைச உள்ேள இழுத்தபடி அைமதியாய் இருந்தாள்.பின் எேதா முடிவுக்கு வந்துவிட்டவளாய் ெதளிவாய் ஸ்பஷ்டமாய் என்னேய கண் பார்த்தாள். காமிராைவ அவள் இடுப்புக்கு கீழ் thighs level -ல் focus ெசய்தாள்.(அப்படி ெசய்ததால் அவள் முகத்ைத எனக்காய் மைறத்துக் ெகாண்டாள். ெவட்கம் குைறந்திட்டு ஆைசைய ெவளிப்படுத்த இதுதான் வழி என்று நிைனத்துவிட்டாள் ேபாலிருக்கு) தங்ைக அவள் nightyயின் hem ைம இன்னும் ெகாஞ்சம் உயர்த்தி தூக்கினாள். இன்னும் இன்னும். தங்ைகயின் ஈரம் பலபலப்பாய் ெஜாலிக்கும் புண்ைட என் கண் பார்ைவக்கு நன்கு ெதரியும் வைர தூக்கினாள். அவள் நடுவிரலால் இப்ேபாது புண்ைட பிளவில் ெமல்ல ேதய்த்து தடவி உரசிெகாண்டாள். இன்ெனாரு ைகயால் எேதா ஒன்ைற எடுத்து காமிரா முன் ெதரியும்படியாய் ெகாண்டு வந்தாள்.15அது—————- அவள் முடி சீவும் BRUSH. நன்கு உருண்டு ெமாழுப்ெமாழுப்பாய் நல்ல ைசஸ் ப்ரஷ். தயக்கம் ேபாய் ஆரம்பித்த பின்ேன தங்ைக என்ைன காய விடவில்ைல. ஏன் என்றால் அவேள அத்தைன hot ஆய் இருந்திருக்கணும். என்ைன tease ெசய்வதாய் அரம்பத்தில் அவள் நிைனச்சிருந்தாலும் இப்ேபா அெதல்லாம் மறந்து diect and fast actionக்கு வந்துவிட்டாள். Brushன் ைகபிடிைய தன் புண்ைட மீது ைவத்து ேதய்த்தாள். 10 -15 முைர ேமலும் கீழும்மாய் நன்கு ேதய்த்தாள். ஆயில் தடவியது ேபால் ைகபிடி shine ெசய்தது. இப்ேபாது ஈரமாய் ஆகிவ்ட்ட ெமாழுக் ைகபிடிைய சட்ெடன புண்ைட துவாரத்துக்குள்ேள நுைழத்து விட்டாள். என்ன இருந்தாலும் அது சூடான சுன்னி இல்ைல. ெகாஞ்சம் குலிர்ச்சியான பிரஷால் தங்ைக உடம்பு முழுக்க சிலிர்ப்பது ெதரிந்தது. சீக்கிரம் பிரஷ்ைஷ புண்ைட சூட்டில் சூடாக்கேவா. இல்ைல அண்ணன் பார்க்க இப்படி ெசய்யும் பரவசேமா. தங்ைக ேசரில் முன்னால் சாய்ந்து,ெதாைடகைள full ஆய் விரிச்சு பிரஷ்ஷால் முன்னும் பின்னும் ெகாஞ்சம் பக்கவாட்டு ரவுண்டுமாய் ேவகமாய் ஆேவசம்மாய் புண்ைடக்குள் BRUSH ைகபிடியால் நன்கு ஓத்து ெகாண்டாள்.அவள் அப்படி ஓத்து ெகாண்ட ஸ்பீடில் தங்ைகயின் உடல் முன்னும் பின்னும்மாய் ஆடி image blur ஆகியது. ைக, பிரஷ் மரச்சது ேபாக தங்ைகயின் சின்னபுண்ைடயும் சரிவர ெதரியவில்ைல.அவள் ஓப்பதில் அதிக கவனம் ெசலுத்தினாள். காமிராவுக்கு அவளின் புண்ைட சரியாய் align ஆகலிேயன்னுஅவள் கவைல பட்டவளாய் ெதரியைல.எனக்ேகா ஏமாற்றம். இந்த அர்ப்புத காட்ச்சிைய ெதளிவாய் பார்க்காத கண்ணும் கண்ணா?என் ரூைம விட்டு அவசர்மாய் ேபாய் , ெசெரலன அவள் அைற கதைவ ெநட்டி தள்ளி ெகாண்டு உள்ேளேபாேனன். கம்ப்பூட்டர் முன்னால் கவிந்து கால அகட்டி ெதாைடைய நன்கு full அகலம்மாய் பரப்பி விரிச்சிகிட்டு ைநட்டி இடுப்பு வரிக்கும் சுருட்டிதூக்கிகிட்டு தங்ைக அமர்ந்து இருந்த அர்புத காட்சிைய ேநரடியாய் பார்த்ேதன். காமிரா காட்டாத காட்சியும் இப்ேபா ெதரிய வந்து இன்னும் ெடம்ப்பர் ஆேனன்.அவள் இடது ைக அவள் இடது பக்க ஆரஞ்சு முைலைய அழுத்தி கசக்கி உருட்டி பிைசந்து ெகாண்டு இருந்தது.இன்ெனாரு ைக ைநட்டி விலகி பளிெசன ெவளிச்சம் ேபாட்ட ஈரமான ேராஜா புண்ைடக்குள் பிரஷால் உள்ேள ெவளிேய ஓத்து ெகாண்டு இருந்தது.கதவு திரந்த அரவம் ேகட்டு திரும்பிய தங்ைக என் ேமல் பார்ைவ ஓட்டி “ஓ காட்” என காம ஸ்வரமாய் அனத்தி முனக்கினாள். கண்கள் ெசருகினாள்.அந்த அனத்தல், ெசருகல் -உணர்சி ேவகமா , இல்ைல தயங்கும் ெவக்க்கமா? ெதரியைல.எதிர்பாராமல் தங்ைக அைறக்குள் புகுந்த நான் , அேத ேபால் அவள் எதிர்பார்க்காத ேவகத்தில் புலியின் ேவகமான ேவட்ைட பாய்ச்சலில் அவள் ேமல் பாய்ந்து ெநருங்கிேனன். ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹா என் உடம்பு தங்ைக உடம்ைப உரசியது. தீப்ெபாரி பறந்தது. மின்னல் ெவட்டியது.தங்ைக உடம்பின் வாசைன என் மூக்கில் ஏறியது. மின்சாரம் பலேகாடி வால்ட் என் மூைளக்குள் ஷாக் அடிச்சது. தங்ைக உடம்பு ஒரு ெகாதி உைல ேபாலவும். அந்த வாசம் ெபாங்கி ெபாங்கி வீசி ரூம் எங்கும் பரவி என்ைன மூழகடிப்பது ேபாலவும் உணர்ந்ேதன். அவள் ேவர்ைவ, புண்ைட வடிக்கும் கன்னி ேதன் எல்லாம் கலந்து ஒரு அர்ப்புத வாசைன. எனக்கு முற்றிலும் புதியு வைக ெவறி ஏறியது.,அந்த ெவரியில் தங்ைகயின் பக்கவட்டில் நின்றபடி வள் ேதாள்பட்ைடகைள வன்ைமயாய் அழுத்தி பற்றிேனன். அந்த ைகயால் strong ஆய் அவைள எனக்காய் இழுத்து என் உடம்ேபாடு அழுத்தி அைணத்ேதன். இன்ெனாரு ைகய்யால் அந்த பிரஷ்ைஷ கவ்விேனன். அப்ேபாது தங்ைக அவள் பிடிைய ெநழுவ விட்டு பிரஷ்¨ைஷ எனக்காய் விட்டு விட்டாள். அந்தக்ைகைய நன்கு தூக்கி என் கழுத்தில் மாைலயாய் ேபாட்டு ெதாங்கி என் தைல ேதாள்பட்ைட கழுத்ைத அவளுக்காய் இழுத்தாள். அேத சமய்ம்மாய் அவள் இடுப்ைப ேசரில் இன்னும் முன்ெனற்றி பிரஷ்ைஷ ேநாக்கி சக்ெகன்று இடித்தாள்.“ெசய். ெசய். ெசய். ெசய். ெசய் அண்ண்ண்ண்ண்ணா” மந்திர உச்சாடனமாய் தங்ைகயின் சுைள உதடுகள் உச்சரித்து ெகாண்ேட இருக்க. தனி தனி 6 வார்த்ைதகளாய் அைவ இல்ைல. ஒரு நீண்ட மந்திர ஒேர வார்த்ைதயாய்தான் எனக்கு ேகட்டது.“ெசய். ெசய். ெசய். ெசய். ெசய் அண்ண்ண்ண்ண்ணா”நான் பிரஷ்ைஹ அவள் புண்ைட ஓட்ைடக்குள்ளாய் அனுப்பும்ேபாது அவள் இடுப்ைப உக்கி முன்னால் தள்ளினாள்.நான் பிரஷ்ைஹ பின்னால் இழுக்கும் ேபாது எல்லாம் oil ேபாட்ட ேலத் ெமஷின் ேபால் லாவக்மாய் பின்னால் ேபாய் அடுத்த உள் திணிப்புக்கு ெரடி ஆகினாள்.பிர்ஷ் ைகப்பிடி, அதன் bristle குஞ்சம், என் ைக எல்லாம் தங்ைகயின் மதன புண்ைட நீர் வழிந்து ெகாண்டு இருந்தது. என் ைக எல்லாம் புண்ைட நீரில் ஈரமாய் இருப்பைத குனிந்து பார்த்ேதன்.அலங்ேகாலமாய் கைலந்த லுங்கிைய மீரி தங்ைகயின் ெசவ்வாைழ ெதாைட ேமல் சடுகுடு ஆடும் என் சுன்னிைய பார்த்ேதன். அதன் ெமாட்டு வாயில் இருந்து ெகாழ்ெகாழ precum வழிந்து நத்ைத ேபான பாைத ேபால் சளிக்ேகாடுேகாலம் ேபாட்டு ெகாண்டு இருந்தது.அவள் ைக என் ேதாள்பட்ைடயில் அழுத்த்கியதால் என் தைல குனிந்து இருந்தது. இப்ேபாது அவள் முகம் எனக்காய் எக்கி திரும்பியது. செடன அவள் வாய் என் வாய் ேமல் பட என் ெடம்ப்பர் இன்னும் பல டிகிரி எகிரி அடிச்சது. திடீர் அதிர்ச்சியில் என் வாய் பிலக்க தங்ைகயின் பிங்க்க் நிர நாக்கு எனக்குள்ளாய் சட்ெடன புகுந்தது. அது ெமன்ைம முத்தம் அல்ல. பாச முத்தம் அல்ல. காதல் முத்தமும் அல்ல. ெவறி முத்தம். காம முத்தம். பயஙர பசி முத்தம். அப்படிேய என்ைன தங்ைக சாப்பிட்டுவிட்டாள். இருவர் வாயும் நன்கு full ஆய் திரந்து இருக்க, நாக்கும் நாக்கும் புரண்டு இரண்டு புலிகுட்டி ேபால் சண்ைட ேபாட, என் கீழ் உதட்ைட தங்ைக கவ்வி ெவறியுடன் கடித்து சுைவத்துமுழுங்கினாள்.ம்ம்ப்ப்ப்ப் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ப்ப்ப்ப். முத்தம் .மூன்றாவது உலக யுத்தம். correct ஆன description.உதடு அைத சுத்தின முக பிரேதசம் ெமாத்தமாய் சாப்பிட பசி ெவறியாய் தங்ைக என்ைன அப்படிேய வாயால் கவ்வி நக்கி கடிச்சு உரிஞ்சி சாப்பிடுெகாண்ேட இருந்தாள். பல்லால் கடித்தாள். அந்த தங்ைகயின் முத்தெவறிைய என் ைக ெமாத்தம்மாய் அவள் புண்ைட குழிக்குள் அழுத்தி பிரஷ்ஷால் long and deep strokesல் நங்கு நங்குன்னு நன்கு ஓப்பதற்க்கு transferஆகியது.தன்ைகயின் ஒரு ைக என் ேதாளில் ெதாங்க, இன்ெனாரு ைக பனியன் இல்லாத என் உடம்பு முழுதும் ஆேவசம்மாய் தடவியது. இடுப்பில் எக்குதப்பாய் ெதாத்தி ெகாண்டிருந்த என் லுன்கி மடிப்பு வைர வந்து இன்னும் எைதய்ேயா ஒரு குறிப்பாய் ேதடி ெகாஞ்சம் தய்ங்கி , லுங்கி முடிைச விடுவிதது. அது வட்டமாய் தைரயில் விழ தங்ைகயின் ேதடும் ைகக்கு தைட விலகியது.என் சுன்னிைய அவள் ைக பற்றியதுேம, express speedல் எடுத்த எடுப்பில் ெவறியாய் எனக்கு தங்ைக ைக அடித்து விட ஆரம்பித்தாள். என் சுன்னி வலிக்கும் அளவுக்கு ஆேவசம்மாய் ஆட்டி குலுக்கினாள். முத்த சாப்பாடு இன்னும் தங்ைக நிறுத்தவில்ைல. தங்ைகக்கு அவ்வளவு பசி.என் ைக பிரஷ்ைஹ தங்ைக புண்ைடக்குள் விட்டு விட்டு ஆட்டி எடுக்கும் ஓழுக்கு தகுந்த இடுப்பு ஆட்டத்ைதயும் விைரவு படுத்தின்னாள். ேவகம். இன்னும் ெவகம். ம்ம்ம்ப்ப்ப்ப். சட்ெடன ெவடித்தாள். அவள் வாய் என் வாைய விட்டு செரெலன விலகி இரங்கியது. என் கழுத்தின் பக்கவாட்ைட கவ்வினாள்.ம்ம்ம்ம்ம்ப்ப்ப்ப்ப்ப். பல்லால் சட்ெடன கடித்தாள். ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஅ. வலிைய தாங்கி கத்தாமல் அடக்கி ெகாண்ேடன். ம்ப்ப்ப்ப்ப்ப். இடுப்ைப ஒரு உச்சகட்ட ேமாதலாய் பிரஷ்ஷ¤க்காய் ேமாதி அழுத்தி அங்ேகேய ைமயம் ெகாண்டு அைசயாமல் நிருத்தினாள். அேத ேநரம் ேகாழி க்ழுத்ைத திருகும்violentஆய் அவள் ைக என் பூைள த்ரிகி அழுத்தேவ என் கஞ்சி சீறி அவள் வயிரு ேமல் கிடந்த ைநட்டி முழ்தும் பாய்ந்து ஒழுகியது.அப்படிேய பல நிமிஷம் முச்சு வாங்க இருந்து ஆசுவாசம் ஆகிேனாம். ஒருவர் விடும் ெபருமூச்சு இன்ெனாருவர் காதில் வங்க புயலாய் ஆனால் hot ஆய் சீரியது. பிரிய மனம் இல்லாமல் அந்த உன்னத அைணப்பில் கட்டுண்டு கிடந்ேதாம். நிஜமா ெபாய்யா என்ற இந்த மாய சுக கனத்ைத சின்ன அைசவு கூட சிைதத்துவிடும் என பயந்தார்ேபால மூச்ைசயும் அடக்கி விட்டு அணுவும் அைசயாமல் சலனமின்றி லயித்து இருந்ேதாம்.ஆம் அைசயாமல் அப்ப்ப்ப்ப்படிேய நீண்ட ேநரம் இருந்ேதாம். எதுவரிக்கும் ெதரியுமா?குனிந்து பார்த்தேபாது சீரான மூச்சில் ெகாய்யா மார்பு ஏறி இரங்க தங்ைக உரங்கிக்ெகாண்டு இருக்கிறாள் என்று நான் பார்க்கும்வைர.தூங்குகிறாளா. கனவு ேபாலேவ நடந்தைத நிதர்சனத்தில் பார்க்க ெவட்கப்ட்டு தூங்குவதுேபால் நடிக்கிராளா? அறிந்துெகாள்ள விரும்பவில்ைல.அப்படிேய பூமாைலயாய் தங்ைகைய என் ைககளில் ஏந்திேனன். அவள் ெமத்ைதயில் அலுங்காமல் இறகு ேபால் கிடத்திேனன். ைநட்டிைய ஒழுங்கு ெசய்ேதன்.ேபார்ைவைய கழுத்துவைர சீராய் ேபாத்திேனன்.ெமல்ல குனிந்து அவள் இதழுக்காய் முத்தம் இட முன்ேனரிேனன். ஏேனா இடவில்ைல.மனம் வரவில்ைல.அந்த சூழலில் இதழ் முத்தம் தப்பு என ேதாணியது. ஏன் அப்படி?விளக்க ெதரியவில்ைல. முடியவில்ைல.என் அைரக்கு திரும்பி ெபாத்ெதன படுக்ைகயில் விழுந்து காைலவைர ஆழமான ஒரு நல்ல தூக்கத்துக்குள் அமிழ்ந்து ேபாேனன்.அடுத்த நாள் இரவு….அடுத்த நாள் தங்ைக ஆன்ைலனில் வந்தாள். வழக்கம்ேபால் ெவப்காம் ரிக்குவஸ்ட் அனுப்பிேனன். அவள் சம்மதம் பதிலாய் ஸ்கிரீனில் வந்தது. ஆனால் நான் என் அைறயின் காமிரா முன் உட்காராமால் விருவிருெவன என் தங்ைகயின் அைறக்குள் நுைழந்த்ந்ந்ேதன்.கதைவ தட்டக்கூட ெசய்யாமல் சட்ெடன தங்ைக அைறக்குள் புகுந்ேதன். கதைவ உள்பக்கம் நன்கு மூடி ெமதுவாக தாள் ேபாட்ேடன். தஙைகயும் இைத இைத இைததான் எதிர்பார்த்ேதன் என்பது ேபால் மிகவ்ம் நளினக் குறுநைகேயாடு என் கண் பார்த்தாள். இவ்வளவு விஷயங்கள் அண்ணன் தங்ைகயான எங்களுக்குள்சூடும் காமரசமும் ஆக நிகழ்ந்ேதறி இருந்தாலும் ஒரு நூலாம்பைட ேபால் மிக ெமலிதான ஒன்றாய் நுட்பமான ஒன்றாய் எங்கள் ரகசிய உறவு அங்ேக எங்கைள ெமன்ைமயாக ஆனால் வலிைமயாக பிைணத்திருப்பது ேபால் ஒரு வ்ர்ச்சுவல் பாலமாய் உணர்ந்ேதன். தங்ைக அைறக்குள் அவைள ேநாக்கி நடந்த நான் , ஒன்றும் ேபசேவ இல்ைல. ெமௗனமாய் நடந்ேதன்.தங்ைகயும் வாய் ேபச வார்த்ைதஇன்றி மவுனம்மாய் இருந்தாள்.கம்பூட்டர் ேசரில் சுழன்று என்ைன ேநாக்கி வாகாய் அமர்ந்தபடி பாதி என்ைனயும் பாதி தைரையயும் பார்த்தபடி என்ைன மயக்கினாள்.தங்ைகக்கு ேநர் எதிராய் என் காமக்ேகாயில் நைடப்பயணத்ைத ஹால்ட் ெசய்த நான் என் உடம்ைப வில்லாய் பின்னால் வைலத்து என் விைரப்ேபறிய சுன்னிைய பாக்ஸர் ைடப் ஷார்ட்ஸில் இருந்து அம்பாய் விடுவித்ேதன். ெசரக்ெகன என் தடி ெவளிேயறி என் அடிவயிற்ைறல் சர்ப்ெபன ேமாதி காற்றில் ஆடும் மர உச்சி ேபால் தைலைய ஆட்டி ஆட்டி மைழ நிராய் முன் விந்துைவ (pre-cum)ெசாட்டி சிலுப்பியது.உங்களுக்கு எப்படி விளக்கி ெசால்வது என நான் ெதரியவில்ைல. ஆனால் அந்த ேநரம் அப்படி சட்ெடன என் ெசாட்டும் விைரத்த சுன்னிைய ெவட்ட ெவலிச்சம்மாய் காட்டுவதில் எனக்கு ெவட்கம் தயக்கம் ஏதுமில்லாமல் ெவகு இயல்பாய் ெசய்ேதன். ஆனால் தங்ைகேயாடு வாய் திரந்து என் ஆைசகைள ெசால்லி ேபசுவது மட்டும் முடியவில்ைல. ெசால்லேவ எனக்கு விேனாதம்மாய் இருக்கு. ேகட்கும் உங்களுக்கு?என் தங்ைக மேனாவுக்கும் அேத மேனாநிைலதான் இருக்க ேவண்டும். தங்ைகயும் வாய் திரந்து ஒரு வார்த்ைதயும் ேபசாமல் அவள் ேபாட்டிருந்த ெவலிர் மஞ்சள் ைநட்டிைய ெமல்ல ெமல்ல தூக்கினாள். கனுக்கால், முட்டி, கீழ் ெதாைடகள், அடி ெதாைடகள் – அப்பா மாசு மருவில்லாமல் இருண்டு மஞ்சள் ேராஸ் நிரம்மாய் என்ன அழகு. பின் அந்த காமக்ேகாட்டம். சின்ன சின்ன மயிர்களுடன் கருப்பு பூந்ேதாட்டம். தங்கயின் அழகான சின்ன உப்பிய இள்ைமயான புண்ைட ேதாட்டம்.அப்ப்டிேய ஒரு ைகயால் ைநட்டிைய இடுப்புக்கு ேமல்லாய் சுருட்டி பிடித்தபடி என் தஙைக இன்ெனாரு ைக விரலால் தன் இளம்சிவப்பு புண்ைட இதழ்களின் ஊடாய் விரால் ெமல்ல்லிய ஏர் ஓட்ட ஆரம்பித்தாள். ேலசாய் மிக ேலசாய் தங்ைகயின் தங்கக்ைக தன் புண்ைட தடவ தடவ ேதன் சுரங்கம் ெபான்கி வழிய விரல் பலபலக்க ெதாடங்கியது. எண்ைண ேபாட்ட உரலில் சின்ன உலக்ைகயாய் அவள் விரல் சரக் சரெகன லகுவாய் ேபாய் ேபாய் வநதது.என் வாய் உலர்ந்து ேபானது. மிகவும் சிரம்பப்ப்ட்டு உதட்ைட எச்சில் படுத்தி பிரித்து, “இன்னும் கிட்டக்க வாேவன்” என்ேறன்.தங்ைக ஒன்னும் ேபசவில்ைல. ஆனால் ேசைர என்ைன ேநாக்கி நகத்தி வந்தாள். என் ைகைய ைநட்டி தூக்க்ப்ப்ட்டு நிர்வானமான இடது ெதாைடயில் ழுத்தம்ம்மாய் பதித்ேதன். அப்படிேய இன்னும் என் ப்க்கம் ெநருக்கமாய் தங்ைகைய ேசேராடு இழுத்ேதன். இருவருக்கும் இப்ேபா சில அங்குல இைடெவளி மட்டும்ேம இருந்தன. ஒரு ைகைய ேசரின் பின்பக்கம் ைவத்து ேபலன்ஸ் ெசய்தப்டி சற்ேற முன் ேநாக்கி குனிந்து நின்னுக்கிட்டிருந்ேதன். தங்ைகயின் இடத்ெதாைடயில் இருந்த ைகைய அக்கற்றி அவளின் ைக ேமல் ைவத்து பற்றி அழுத்தின்ேனன். பின் அப்படிேயஅவள் ைகைய இழுத்து வந்து என் பூள் ேமல் வரும்படி ஒரு நல்ல அண்னன்னாய் அவளுக்கு நல்வழி காட்டிேனன். அன்பு தங்ைகயும் உடேன புரிந்தவளாய் அண்ணனின் சுண்ணிைய இருக்கமாய் பற்றினாள். மகிழ்ச்சியான நான் அவள் ைகேமல் இருந்த என் ைகைய நான் எடுத்ததுதன் தாமசம். அடுத்த விநாடிேய தங்ைக தன் மலர் ைகயால் விருவிருப்பாய் எ தண்ைட ேமலும் கீழும் ேவகம்மாய் ஆட்டி விட ெதாடங்கிவிட்டாள்.ெதாப்புளின் அடி பார்டர் வைர சுருட்டி ைவக்கப்ப்ட்டு ெநகிழ்ந்து இருந்த தங்ைகயின் ேராஸ் நிர ைநட்டியின் உள்ளாய் என் ைகைய ெசலுத்திேனன். அப்படிேய ேமல் ேநாக்கி ெமல்ல நகர்த்தி சின்ன விைடத்த கும் முைலகைள ெதாடும்வைர முன்ேனரிேனன். ெசம்ம இருக்கமாயும் ஆேத சமயம் இளம் சூடானெவதுெவது ெமன்ைமயாகவும் தங்கயின் இள முைலகள் என் ைகைய எரித்தன. ெமல்ல விரல்கைள பரப்பி சின்ன கூராய் விம்பி நின்ற காம்புகைள ேமலாய் ஓட்டி ெநரடிேனன். விரல் பிளவில் காம்பு சிக்கும் சிறு இைடெவளி ேநரங்களில் விரல்கைள கிடுக்கி ேபால் ேசர்த்து நசுக்கின்ேனன். ஸ்ஸ்ஸ் என முனக்கினாலும் தங்ைக ேவதைன கலந்த சுகம்மாய் இன்னும் மார்ைப என் ைகக்கு எக்கி விருந்தாக்கி பைடத்து பரிமாரினாள். மார்பு லட்டுகைளயும் சுர்ரிய அக்குள் ேமல் கீழ் உடம்பு பிரேதச்டங்கைளயும் நன்கு தடவி தடவி சூடாக்கி சூடாகிேனன். சுகம் ஏறி ெசாக்கிய தங்ைக இன்னும் முன்னுக்காய் சாய்ந்து சரிந்து துவண்டாள். அந்த அழகு பூங்ெகாடி மலர் முகத்ைத என் ேதாளில்சாய்ந்த்துெகாண்டாள். ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் என் முச்சும் வாய் பித்ர்ரலும் என் கழுத்தில் அமில கந்தக எரிமைல புயலாய் தாக்கின. அப்படிேய இன்னும் ேபய் ேவகத்தில் என்சுன்னிைய பிடித்து சக்சக்செகன ஆட்டினாள்.என் வலதுைக அவள் மாருக்கும் என் ேமல்வயிருகும் இைடயில் சிைரப்பட்டு கிைடத்தவைர முைலகைள நங்கி நசுக்கு ஜூஸ் பிழ்ந்தபடி சுகம் தந்தன. இடது ைகைய ேசரில் இருந்து அகற்றி தங்ைகயின் முதுைக ைநட்டிக்கு ேமலாகேவ தடவி ஆதர்வாய் முடி ேகாதி காதுமடல் தடவி இன்னும் எனக்கு ேநாக்கி இழுத்ேதன். இழுத்த ேவகத்தில் படக்ெகன என் தங்ைகயின் ைகச்சிைறய்ல் இருந்து என் வீரன் ேவலுதம்பி விடுவிக்கபட்டான்.என் மூக்கால் தங்ைக கூந்தைல முகர்ந்து ம்ம்ம்ம்ம் ஆழம்மாய் மூச்சு விட்ேடன். ைகெவைலயில் என் தம்பி கக்கி விடாமல் தங்ைகயின் அங்க லாவண்யங்களில் கவனம் ெசலுத்தி அவைள உச்சம் அைழத்துவர ஆைசபட்ேடன் முன்னால் இழுக்கப்பட்டு சாய்ந்தத்தால் தங்ைகயின் அழகான குருகிய (8 வடிவமாய்) இருந்த பின் இடுப்பு என் பார்ைவக்கு விருந்து ஆகின. அங்ேக சுரிட்டி இருந்த ைநட்டிைய பின் முதுகுக்கும் ேமலாக இன்னும் ேமலாக்கா இழுத்துவிட்ேடன். இழுத்த இழுப்பில் எக்கிய தங்கயின் பின்பக்க ேமடுகள் அழகாய் உப்பி காட்சி அளித்தன.நடுவில் நல்ல பிளவும் ெதரிந்தன. என் ைகைய அந்த மர்மேமட்ட்டுக்காக இரக்கி பிளவு பிய்ந்துேபாகும்படி ஒவ்ெவாரு பக்க ேமட்ட்ைடயும் புேராட்டா மாவாய் பிைசந்து கசக்கி தள்ளிேனன்..ம்ம்ம்ப்ப்ப் என தங்ைகயின் ஆேவச ெவறி சத்தம் ஜாஸ்தி ஆகின. என் வலது முட்டிைய இரு ெதாைடக்கும் நடுவில் புகுத்தி சட்ெடன ெநம்பிேனன். ேசர் சர்ெரன படுக்ைக வைர ேபாய் முட்டி நின்றது. ேபலன்ஸ் குைலந்த பூங்ெகாடி தங்ைக மேனாைவ ேசரில் இருந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு அந்த ஒரு ெநாடியில் படுக்ைகயில் வீழ்த்தி சரித்ேதன்.தங்ைகயின் நிர்வாண புட்டம் படுக்ைகயின் விளிம்பில் படிந்தன. முைலகள் வைர சுருட்டிய ைநட்டிய்யால் ேமலழகும் கீழ் அழ்கும் அப்பட்டமாய் ெதரிந்து எனக்கு ெவறி ஏற்றின. என் ஷார்ஸ் ெநகிழ்த்தி கழட்டி காலால்ேய தூக்கி விசிரிேனன். அப்படிேய என் அழகு புஷ்பம் தங்ைக ேமல் கவிழ்ந்ேதன்.“ேவண்டான்னா. அது ேவண்டான்னா. அது மட்டும் ேவண்டான்னா” ெசால்லிக்ெகாண்ேட என் அழகு தங்ைக இரு கால்கைள நன்கு மடித்து விரித்து அக்கட்டி என் முதுக்குக்கு கீழ் ேகார்த்து கனுக்கால்கைல என் புட்டத்துக்கு ேநராய் பின்னி அதால் என் பிட்டத்ைத டிரம்ஸ் ேபால் தரதர ெவன அடித்து அழுத்தினாள்.“ேவண்டா…”ம்ம்ம்ம்ம்ப்ப்ப் அந்த ெகாவ்ைவ லிப்ைஸ அப்படிேய கவ்வி அழ்ழமாய் கிஸ் அடித்து வாய்க்குள் நக்ைக புகுத்தி துழாவி அவள் எச்சிைல உரின்சிேனன். என் எச்சிைல துப்பி அவைள குடிக்கைவத்ேதன்.ேமல இருந்த என் கிண் பாடிைய ஒரு ைகயால் ேபலன்ஸ் ெசய்து தூக்கி ேகப் ஏர்ப்படுத்திெகாண்டு ஒரு ைகயால் தங்ைகயின் ெதற்கு பாகத்ைத துழ்ழவி ஆராய்ந்ேதன். சதுப்பு நிலம் புல் காடுகளுடன் சுடாய் ெநகுெநகு ெகாழெகாழப்புடன் என் ைககைள வாவா என உற்சாகம்மாய் வரேவற்றன. “அம்ம்ம்மா” சடாெரன என் விரல் தங்ைகயின் புண்டப் பிளவுக்குள் சருக்கி நுைழந்துவிட்டது. ம்ம்ம்ப்ப்ப்ப்ப் இன்னும் அழம்மய் என் விரைல நங்கூரம் பாய்ச்சிேனன். எட்டு இன்ச்சில் நீட்டியஎன் சுன்னியின் முைன தங்ைக புண்ைடக்குள் தங்குதைட இல்லாமல் ேபாய்வந்த என் விரல்மீது ெபாராைமயுடன் ெமாதி உரசியது. ெகாஞ்சம் பின்னால் நகர்ந்து என் இரண்டு காைலயும் அகர்ரி ஓடும் பஸ் கண்ட்டக்ட்டர் ேபால் ேபலன்ஸ்ெசய்ேதன். இன்ெனாரு ைகயும் பிரீ ஆக்கிெகாண்ேடன். வலது ைகயால் தங்ைக புண்ைட தங்க சுரங்கத்ைத ேநாண்டி எடுப்பைத நிருத்தாமேல இடது ைகயால் என் தடியின் அடிைய பிடித்து வானம் பார்த்த தடிைய தங்க வயல் பார்க்க வைளத்து குறி பார்த்ேதன்.ஒரு எதிர்பர்க்காத தருன ெநாடியில் என் வலது விரைல புண்ைட சதுப்பில் இருந்து சதக்ெகன பிடுங்கி உருவி அப்படிேய அேத ெநாடியில் என் பூள் ெமாட்டு நுனிைய சப்ஸ்ட்டியூட்டாய் களம் இரக்கிேனன். ெமாட்டி இரு புண்ைட இதழ் இைடெவளியில் தெதரிந்த பிங்க்கான ஈரப்பிளவில் மிக சரியாக ெபாறுத்திேனன். அந்த வழவழ சூடுதான் இந்த ெஜன்ம அத்தைன சுகத்ைதயும் அளிப்பதாய் என் மூைளக்குள் உனர்ந்ேதன்.ெமாட்டுக்கு சில மிமீபின்னால் இருந்த பாகம் முதல் ெகாட்ைட ேசரும் அடித்தண்டு வைர எங்களுக்கும் அந்த ஈர சூடு பாதுகாப்பு பள்ளம் ேவண்டும் என உள்கட்சி ேபாராட்டம் ெசய்யேவ ெமல்ல என் தடித்த ஸ்டியான ராடுக்கு இடுப்ைப ேலசாய் முன் தள்ளி பிரஷர் தந்ேதன்.“ஆ வலிக்குேத, ஆ நீஎன் அண்ணா வாச்ேச ஆ அம்மா ஆ அப்பா ெசத்ேதன். ஆ அண்ணாவாச்ேச. நீேயவா தங்கச்சியுைடதேலேயவா ஆ இப்டி ெசய்யல்லமா அண்ணா ஆச்ேச ஆ உள்ள ேபாயிடுச்ேச ஆ ஆ அண்ணா”இப்படி ெசால்லிெகாண்ேட என் புட்டம் ேமலன அவள் கணுக்கால் அழுத்தம் அதிகரித்தாள். அப்ப்டிேய தங்ைக தன் மலர் கரங்கைள என் முதுைக சுற்ரி மாைலயாய் இருக்கி இன்னும் தன்ைன ேநாக்கி இழுத்து பற்றி அைணத்தாள்.“இல்ல மேனா இல்ல மேனா அண்ணன் அப்படி ெசய்ெவனா மாட்ட்ேடன் மேனா மாட்ேடன் மேனா ெசாந்த தங்ைகயுைடதிெலவா ம்ஹ¥ம் மாட்ேடன் மேனா ம்ஹ¥ஹ¥ஊஊஊம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ப்ப்ப்ப் அப்ப்ப்பா ஆஆ”அப்படி ெசால்லியபடிேய என் ெபருத்த ேநந்திரம்பழ பூைள தங்ைகயின் பிளந்த புண்ைடக்குழிக்குள் முழுசும்மாய் ெசாருகி புகுத்தி ஆப்பு அடித்து இறக்கிவிட்ேடன்.“ஆமாம் அண்ணாவாச்ேச கூடப்பிறந்த தங்கச்சியேயவா ெசய்ய மாட்டதான ஆமாம் நல்ல அண்ணா நீஅப்டி எல்லாம் ெசய்ய மாட்ேட என் ெசல்ல அண்னா நான் உன் ெசல்ல தங்ைக”பிரஷ் முதலான வ்ஸ்துகளால் கன்னிதிைர கிழிந்து பாைத சீர்ெசய்யப்பட்ட தங்ைக புண்ைட இத்டைன பருமனான விம்மி துடிக்கும் ஜீவனுள்ள துடிப்பானஆம்பிைள சாமைன முதல் முதலாய் உள்வாங்கிய சந்ேதாஷம். புண்ைட துள்ளியது. கவ்வியது. பட்டு துணி முறுக்கலாய் என் தடிைய இறுக்கி பிழிந்தது. ேதன் ெபாழிந்து நைனததது. புண்ைட அண்ணா அண்ணா அவ கிடக்கிரா நீஉள்ள வாண்ணா என் ெகாஞ்சி ெகாஞி குலாவியது.“ஆமாம் மேனா அப்படி ெசய்யமட்ேடன் நீெசல்ல தங்ைக ஆச்ேச. அண்ணா அப்படி ெசய்ய மாட்ேடன்”தங்ைக காலால் என் புடத்ைத மாரிமாரி உைதத்து உசுப்பினாள். ெவறும் புகுத்தல் தந்த சுகம் மட்டும் தங்ைகக்கு ேபாதவில்ைல. ெவளிெய இழுத்து இழுத்து அடிக்க ெசால்லி சிக்னல் தருகிறாள்.அப்படிேய என் இடுப்ைப ஆட்டி ஆட்டி ெசய்ய ஆரம்பித்ேதன். புண்ைட இருக்கம் .. “ம்ம்ம். ெசய்ய மாட்டல்ல அண்ணா’ “ஊஊஹ¥ம் ெசய்யமாட்ேடன் மேனா”“நல்ல அண்ணா. ேதங்க்க்ஸ் என் ெசல்ல அண்ணா”தங்ைக தன் இடுப்ைப எக்கி எதிர்குத்து குத்தியபடி ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் என் சாைர பாம்பாய் மூச்சு விட்டு ேவர்த்தாள்.நான் உரங்குகிேறனா விழித்திருக்கிேறனா இரண்டுக்கும் இைடயில் எேதா ஓர் நிைலயாஎன் உடல் சாய்த்து தங்கயின் பட்டு ேமனியில் வழுக்கி ேதய்த்து சருக்குமரம் ஆடியபடி தங்ைகயின் புண்ைட துவாரத்ைத நன்கு ஆழமாய் தூர் வாரி ஏற்றம் இைரத்ேதன்.குனிந்து படர்ந்த என் காதருேக “நல்ல அண்ணா. தங்ைகைய ெசய்ய மாட்ேட . ெசல்ல அண்ணா.என் ேபச்ைச தட்டாத பவுனு அண்ணா ” என பலவிதமாய் முனகிய தங்ைகயின் லயஸ்வரம் ஏன் ஏற்றம் இைரத்தலுக்கு பக்க ஸ்வர தில்லானாவாய் இருந்தன.தங்ைகயின் மூச்சு இன்னும் சூடாகி அதிக ேவகமாய் நீராவி என்ஜினாய் மாரியது. எனக்கு ெவறி இன்னும் இன்னும் எறியது, அத்தைன ெவறிையயும் இடுப்ைப ஆக்ேராஷமாய் ஆட்டி சுன்னியால் குத்துவதில் காட்டிேனன். “ஆமாம்.ெசய்ய மாட்ேடன். ெசாந்த தங்ைகைய நான்..உன் அண்ணன் ெசய்யேவ மாட்ேடன்” என் உடைல பிரித்து ேவர்ைவ பிஸ¤ஸ¤க்க ேமெலழும்பி சுன்னி ெமாட்டு வைர ெவளிேய இழுப்ேபன்.“ெசய்ய மாட்ேடன். அண்ணன் தங்ைக இப்படி ெசய்ய்கூடாதில்ைலயா அதான் ெசய்யேவ மாட்ேடன்”மீண்டும் பலமடங்கு ஆெவசமாய் தண்ைட ஒேர ஏத்தாய் எக்கி அடிப்ேபன். “ஆமாம் ெசய்யமாட்ேட. நல்ல அண்ணா எங்க அண்ணா”ஆேவச ெவரியாய் தங்ைக அேத ேநரம் இடுப்ைப எக்கி அடிவாரம் வைர புண்ைடக்குள் ெவகு ைடட்ட்ட்ட்டாய் என் ெபரிய விைடத்த தண்டு திணிய உதவி ெசய்வாள். ேபஸ்கட் பால் ஆடிய என் அத்ெலடிக் உடம்பின் ஸ்டாமினா தங்ைக ெதாைட நடுவில் ேகால்·ப் ஆடவும் நல்ல வசதியாய் ஆகின.“ஆ ஓ காட் ஓகாட்.. ஓ ேநா காட்” த்ங்ைகயின் இன்ப முனகல் கடவுைள துைணக்கு கூப்பிடிம் அளவுக்கு தாங்க முடியாத உஷ்ணமாகிவிட்டது.இரு எரிமைலகள் ேமாதி உரசுவதுேபால் ஒரு ரிதமான ேவகத்தில் நாங்கள் இருவரும் உரசி ேமாதி பிரிந்து எக்கி ேசர்ந்து ஷண்ட் அடித்து சூப்பராய் ெசய்ேதாம்.என் ஆேராக்கியமான உடலில் என் கண்ட்ட்ேரால் முற்றிலும் இப்ேபாது இழக்க ெதாடங்கின. எல்லத்ைதயும் விட்டுவிட்டு ெபட்ஷ்ஷீட்ைட என் ைககள் கவ்வி இருக்கின. ஆஆஆஆ அடித்ெதாண்டியால் அதிக சத்தம் வராமல் குமுரிேனன்.ம்ம்ர்ர்ர்ப்ப்ப்ப்ப் உருமிேனன்ஆஆஆஆஆஆ எனக்கு அவுட் ஆகி தங்ைகயின் சுரங்கப்பாைதக்குள் ேஹாஸ் ைபப் ேபால் பாய்ச்சி பீசுவைத தூரம் தூரமாய் எங்ேகா வான ெவளியில் நடப்பது ேபால் உணர்ந்ேதன்.அேத ெநாடியில் “ஆ அண்ண்ண்ணா” என என் தங்ைகயும் கடித்த உதட்ைட மீரி ெமலிதாய் அடக்கி கத்தினாள். புயலில் பாய்மரம் ேபால் பூங்ெகாடி உடல் நடுங்கி அதிர்ந்து படபடெவன ஆடியைத நன்கு உணர்ந்ேதன்.கட்டுக்கடங்காத காதல் பாசம் ெபாங்கியபடி என் தங்ைகைய அப்ப்டிேய இரு காகளாலும் வாரிேனன். ெமத்ைதைய விட்டு அந்த பூமூட்ைடைய தூக்கிேனன். என் ெநஞ்ேசாடு ஆரத்தழுவிேனன். அெத ந்ெநஅம் ெகாட்ைடகளும் புகுத்திவிடுேமா என்ற அளவுக்கு மிக ஆழமாய் என் தடிைய ெநக்கி உள்ேள புகுத்தி அமுக்கிேனன். பல ெநாடிகள் இந்த அண்னன் தங்ைக ஆலிங்கனம் நீடித்தன. அப்ப்டிேய உடல் பலம் நழுவி இருவரும் ஒருக்காய் ெமத்ைதயில் சரிந்ேதாம்.மூச்சு ேவகமாய் ஏறி இறங்க ேவர்ைவ டங்கி காய்ந்து ேமனி சில்ர்க்க அப்படிேய சில யுக ேநரம் கிடந்ேதாம்.பின் நான் ெமல்ல ெமத்ைத விட்டு எழுந்ேதன். கனிவாக அப்ப்டி ஒரு வாஞ்ைச காதலாய் என் மேனாைவ பார்த்ேதன். குங்குமம் கைரத்திட்டு அப்பியதுேபால் தங்ைக முகம் சிவந்து கிடந்தாள். கழுத்தில் சுருண்ட நட்ட்டி கசங்கி திட்டு திடாய் ஈரமாகி இருக்க, சிவந்த சின்ன முைலகளும் குழிந்த வயிரும் பிளந்து புன்னைக ெசய்த ேதனைடயுமாய். ேதவைதயாய் ெசார்க்கதீவாய் கிடந்தாள் என் ெசல்ல தங்ைக.பிளந்த ெதாைடகளின் உள்பக்கம் எல்லாம் ேதனும் பாலும் ெதறித்து வழிந்தன.ெமல்ல குனிந்ேதன். தங்ைகயின் ெசம்பவள வாயில் அன்பாய் முத்தம் தந்ேதன்.ச்ச்ச்ச்ச்.இம்முைர முத்தம் மிக வித்தியாசம். ெவறி இல்ைல. காதல் இருந்தது. மிக ெமன்ைமயான முத்தம். உதடு பிரிக்காத ெமல்லிய ேமேலாட்ட ஆனால் அன்பில் ேதாய்த்த பாச முத்தம். நன்றி முத்தம்.ஏேனா இதுவைர ெசய்த எல்லாத்ைதயும் விட அந்த முத்தம்தான் அதிக அந்நிய்ேயான்யம் பரிமாரிெகாண்டதாய் நான் இன்னும் நிைனக்கிேறன். நான் நிைனப்பது சரியா ெசால்லுங்கேளன் ப்ளீஸ்.